Open databestanden Zorgverzekeringswet 2015 beschikbaar

Vektis publiceert vandaag de open databestanden Zorgverzekeringswet van 2015. Voor 2011 tot en met 2015 is nu alle informatie compleet en beschikbaar op deze site. De bestanden geven inzicht in alle door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet in die jaren en zijn voor iedereen toegankelijk.

De open data zijn afkomstig uit de database van Vektis met daarin alle declaratiedata van de zorg. Op basis van deze data doen we onderzoek en bieden we inzichten aan partijen in de zorg. Zo kunnen zij weloverwogen keuzes maken voor goede en betaalbare zorg. Voor partijen die zelf onderzoek willen doen, stellen we deze open data beschikbaar.

Indeling op zorgsoort
We hebben de open databestanden onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals medisch-specialistische zorg, farmacie, GGZ, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Indeling op postcode en per gemeente
De informatie is beschikbaar op postcodeniveau (ingedeeld naar de eerste drie cijfers van de postcode) en op gemeenteniveau (op basis van de gemeentelijke indeling 2017). De bestanden zijn bovendien op geaggregeerd niveau, zodat de privacy gewaarborgd is en gegevens nooit herleidbaar zijn naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. De bestanden bevatten geaggregeerde gegevens van alle verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet.

Depressie meest voorkomende GGZ-aandoening

In totaal zijn er 1,3 miljoen mensen in Nederland die onder behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Depressie is de meest voorkomende aandoening bij mannen en vrouwen van 18 tot 65 jaar (respectievelijk 39.000 en 66.000 mensen). Bij mannen staat verslaving op twee (32.000) en angststoornis op drie (26.000). Bij vrouwen staat angststoornis op twee (52 duizend) en persoonlijkheidsstoornis op drie (44 duizend). Dit blijkt uit cijfers over de GGZ die Vektis presenteert op Zorgprisma Publiek.

 

Zorgprisma Publiek (www.zorgprismapubliek.nl) is een heldere website waar cijfers en feiten over de zorg en zorgverzekeringsmarkt in Nederland te vinden is.

Zorgthermometer 'Verzekerden in beeld' is uit

Vandaag verschijnt de Zorgthermometer 'Verzekerden in beeld'. Naast de feiten en cijfers over de verzekerden die van zorgverzekeraar wisselden, besteden wij in de nieuwe Zorgthermometer onder andere aandacht aan het verplicht en vrijwillig eigen risico, de marktaandelen van zorgverzekeraars, het aanbod van polissen en de overstapcijfers van verzekerden.

Zorgthermometer 'Transparantie in de geestelijke gezondheidszorg'

De nieuwe Zorgthermometer staat in het teken van transparantie in de geestelijke gezondheidszorg.

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is behoefte aan inzicht in feiten en cijfers. Transparantie helpt om passende zorg te kunnen bieden aan degenen die dat nodig hebben en om die zorg te kunnen vinden.

 

In de GGZ zijn er de afgelopen periode veel veranderingen geweest, zoals de invoering van de Basis-GGZ en de overheveling van de jeugd-GGZ naar de gemeenten. Dergelijke wijzigingen roepen vragen op bij zowel zorgverleners als patiënten. Om meer zicht te krijgen op het complexe stelsel dat de GGZ is, is heldere informatie nodig.

 

De juist verschenen Zorgthermometer geeft een overzicht van de GGZ in Nederland. Daarnaast wordt inzichtelijk hoe Vektis bijdraagt aan de informatievoorziening in de GGZ, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van specifieke informatie over regionale verschillen in behandelduur aan het publiek, maar ook aan GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars. Op deze manier wordt de transparantie voor alle partijen in de GGZ vergroot.

Zorgthermometer 'Zorg in regio's' - Verbanden in veranderend zorglandschap inzichtelijk

Vektis ondersteunt gemeenten met informatie over zorggebruik in Zorgverzekeringswet en AWBZ

 

In de Zorgthermometer 'Zorg in regio's' maakt Vektis het gebruik van zorg op regionaal niveau inzichtelijk. Vanaf 1 januari 2015 worden zorgverzekeraars en gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, de decentralisatie van voorzieningen op het terrein van de AWBZ, de Wmo en de decentralisatie op het terrein van werk en inkomen (Participatiewet). Zorgverzekeraars en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning van mensen. Ter voorbereiding op deze nieuwe verantwoordelijkheid is stuurinformatie essentieel. Vektis beschikt over informatie van zorggebruik op regioniveau over de eerste, tweede en derde lijn, alsmede over de grenzen van de zorgverzekeringswet en de AWBZ.

 

Zorggebruik
Mensen die AWBZ-zorg gebruiken maken vier keer zoveel gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet. In totaal maken in Nederland 825.000 personen gebruik van enige vorm van AWBZ-zorg. Hiervan maakt het overgrote deel, bijna 95%, ook gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet (anders dan huisartsenzorg). De behandeling van mensen in de Zorgverzekeringswet is mede bepalend voor het zorggebruik in de AWBZ en andersom. Daarom is de combinatie van informatie uit de Zorgverzekeringswet en AWBZ cruciaal. In de Zorgthermometer 'Zorg in regio's' worden verschillende doelgroepen binnen deze aandachtsgebieden belicht.

 

Vektis

 

Vektis