Het gebruik van zorgdeclaratie-informatie

Vektis beschikt over gegevens van alle gedeclareerde zorg in Nederland. Op basis van deze gegevens levert Vektis informatiediensten aan partijen in de zorg met als doel een bijdrage te leveren aan goede en efficiënte zorg. Aan het gebruik van de informatiediensten verbindt Vektis wel voorwaarden.

 

Op deze pagina leest u meer over de informatiediensten.

 

Waarom beschikt Vektis over alle zorgdeclaraties?

Nagenoeg iedereen in Nederland heeft een zorgverzekering. Veel mensen gebruiken jaarlijks zorg. De declaratiegegevens over de verzekerde zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden door de zorgverzekeraars vastgelegd in hun eigen datawarehouse. De zorgkantoren doen dit voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorgverzekeraars en zorgkantoren leveren de gegevens vervolgens aan bij Vektis. Vektis beschikt daardoor over gegevens over het zorggebruik in de Zvw en Wlz van nagenoeg alle verzekerden in Nederland. Vektis maakt met behulp van deze gegevens informatieproducten voor verschillende partijen in de zorg.

 

Vektis verzamelt, controleert en analyseert de declaratiegegevens en zorgt voor een eenduidige en volledige gegevensverzameling in het Vektis datawarehouse. Vanuit de eenduidige dataset ontvangen toezichthouders gegevens voor de uitvoering van hun wettelijke taken zoals risicoverevening, pakketsamenstelling of marktscans. Daarnaast voert Vektis onderzoek uit voor verschillende partijen. Het gaat om bijvoorbeeld benchmarkonderzoek, onderzoek om zorgverzekeraars bij de inkoop van zorg te ondersteunen (zoals praktijkvariatiestudies) en onderzoek naar de gevolgen van beleidswijzigingen. Ook maakt Vektis kostenramingen en beantwoorden wij bijvoorbeeld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kamervragen. Met behulp van deze informatiediensten levert Vektis een significante bijdrage aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland.

 

De zorgverzekeraars geven invulling aan de informatiebehoefte bij andere partijen doordat ze (landelijk dekkende) declaratiegegevens via Vektis beschikbaar stellen voor (maatschappelijk relevant) wetenschappelijk onderzoek, statistiek en beleidsinformatie. Dit gebeurt binnen de privacy- en mededingingswetgeving en tegen een kostendekkend tarief.

 

Over welke gegevens beschikt Vektis?

De gegevens waarover Vektis beschikt komen voor het grootste deel uit declaratiebestanden van zorgverzekeraars. Vektis beschikt daardoor over verzekerdengegevens, gegevens over medicijngebruik, de zorg die wordt geleverd door de huisartsen, paramedische zorgverleners, ziekenhuiszorg, GGZ en alle overige vormen van verzekerde zorg in Nederland. Daarnaast verzamelt Vektis demografische gegevens, uitkomsten van enquêtes onder zorgverzekeraars en resultaten van kwaliteitsonderzoeken. De gegevens van Vektis zijn van zeer hoge kwaliteit.

 

Alle zorgverzekeraars leveren de declaratiegegevens aan bij Vektis, waardoor Vektis een compleet beeld van de markt heeft. Dit aanleveren gebeurt geautomatiseerd volgens vaste gegevensstandaarden, waardoor alle zorgverzekeraars dezelfde definities en begrippen gebruiken. Vektis controleert de gegevens uitvoerig (zowel technisch als op plausibiliteit) voordat wij deze toevoegen aan de database.

 

Figuur1 

Zorgvuldig, betrouwbaar en veilig

De gegevens waarmee Vektis werkt bevatten bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid van mensen. De declaratiegegevens bevatten ook marktgevoelige gegevens. Daarom is het cruciaal dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met deze gegevens en zorgen dat de beveiliging optimaal is geregeld.

 

Welke partijen kunnen een informatieverzoek indienen bij Vektis?

Alleen partijen uit de zorg kunnen een informatieverzoek bij Vektis indienen. Daarnaast moet de partij die een informatieverzoek bij Vektis indient kunnen aantonen dat het project maatschappelijk relevant is en bijdraagt aan de kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland. Op deze pagina vindt u een overzicht van klanten voor wie Vektis werkt.

 

Welke voorwaarden gelden voor het gebruik van informatie van Vektis?

Vektis stelt de volgende voorwaarden aan het gebruik van de informatie van Vektis:

 • Informatieverzoeken moeten tot doel hebben de zorg in Nederland beter te maken. Het doel waarvoor de informatie wordt opgevraagd moet maatschappelijk relevant zijn. Vektis mag niet meewerken aan commerciële doelen.
 • De zorgverzekeraars zijn de eigenaren van de declaratiegegevens. Zij zijn in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de verantwoordelijken. De zorgverzekeraars moeten daarom instemmen met het gebruik van de gegevens. Hoe de informatieverzoeken worden voorgelegd aan de zorgverzekeraars leest u hier.
 • Er moet een wettelijke grondslag zijn voor de bewerking van de persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze gebruikt gaan worden. Vektis hanteert het uitgangspunt dat wij nooit persoonsgegevens uitleveren. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en uiteraard alleen wanneer daar een wettelijke basis voor is, wijken wij af van dit uitgangspunt.
 • De werkzaamheden en op te leveren informatie zijn in lijn met de regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent dat Vektis onder andere toetst op de volgende zaken:
  • wettelijke grondslag
  • doelbinding (gegevens worden voor een bepaald doel uitgeleverd en mogen ook alleen voor dat doel gebruikt worden)
  • aard van de gegevens
  • proportionaliteit1
  • subsidiariteit2
  • herleidbaarheid naar individuele personen
 • De werkzaamheden en op te leveren informatie voldoen aan de regelgeving op het gebied van marktwerking en mededinging.
 • De partij met wie Vektis een samenwerking aangaat, accepteert de algemene voorwaarden van Vektis.

1 Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. Dit betekent onder andere dat alleen de gegevens die echt nodig zijn voor de beantwoording van een onderzoeksvraag gebruikt worden.

2 Ingevolge het subsidiariteitsbeginsel mag het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt in redelijkheid niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze worden verwezenlijkt.

 

Indien de gegevens gekoppeld worden aan de gegevens van andere partijen, dan gelden nog enkele aanvullende voorwaarden:

 • Wanneer er een koppeling komt met gegevens die tot personen herleidbaar zijn, dan moet er een informed consent zijn waarin de betrokken personen expliciet hebben opgenomen dat gegevens van de zorgverzekeraars gebruikt mogen worden, of er moet een wettelijke grondslag zijn op basis waarvan een koppeling mag worden uitgevoerd.
 • Een burgerservicenummer (BSN) mag alleen voor een koppeling worden gebruikt als daarvoor een passende wettelijke grondslag is oftewel als in een wet is benoemd dat daarvoor het BSN gebruikt moet worden. Indien er geen koppeling mag plaatsvinden op basis van een verwerking van het BSN, dan blijft in de praktijk vaak alleen de waarschijnlijkheidskoppeling over als acceptabele methode om gegevens onderling te koppelen. Bij een waarschijnlijkheidskoppeling wordt een koppeling gelegd tussen personen in meerdere bestanden op basis van enkele variabelen (zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en postcode).
 • Bij de koppeling met gegevens die tot personen herleidbaar zijn wordt, met het oog op de informatiebeveiliging, in principe gebruikgemaakt van een Trusted Third Party die de koppeling uitvoert. Vervolgens moeten de analyses op het gekoppelde bestand worden uitgevoerd binnen een veilige omgeving waarbinnen geen directe koppeling met de bronbestanden mogelijk is.

 

Hoe dient u een informatieverzoek in bij Vektis?

Hier leest u hoe u een informatieverzoek bij Vektis kan indienen en welke stappen u vervolgens doorloopt.

 

Intake
Wanneer u gebruik wilt maken van informatie van Vektis, bepaalt u eerst of u kunt voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor informatieverzoeken die door Vektis in behandeling worden genomen.

 

Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met een consultant van Vektis. U bereikt de consultants van Vektis via e-mail: informatieverzoek@vektis.nl of via 030 8008 300. Zij helpen u graag bij uw informatieverzoek. De consultant bekijkt samen met u of Vektis de informatie die u zoekt kan leveren. Tevens kan de consultant eventuele onduidelijkheden over de procedure, voorwaarden of kosten van een informatieverzoek toelichten. Na contact met de consultant weet u of u een informatieverzoek kunt indienen en hoe Vektis een informatieverzoek behandelt.

 

Officieel indienen verzoek
Een informatieverzoek dient u in door het daarvoor bestemde formulier in te vullen. In het formulier beschrijft u het informatieverzoek (doel van het project, gevraagde informatie, wie de informatie gaat gebruiken et cetera) en geeft u aan waarom u denkt te voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor een informatieverzoek. U ontvangt het aanvraagformulier nadat u contact hebt gehad met een consultant.

 

Vektis toetst de aanvraag en stelt mogelijk aanvullende vragen. Als Vektis op basis daarvan besluit dat het verzoek verder in behandeling wordt genomen, dan legt Vektis het voor aan de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars beoordelen het informatieverzoek en beslissen of ze aan het verzoek willen meewerken. De zorgverzekeraars bespreken maandelijks de informatieverzoeken.

 

Offerte
Wanneer zowel Vektis als de zorgverzekeraars willen meewerken aan het verzoek, stelt Vektis een offerte op voor het project.

 

Realisatie
Nadat de offerte door beide partijen is ondertekend, kan Vektis de werkzaamheden inplannen en starten.

 

Evaluatie
Na afloop van ieder project vragen wij onze klanten om feedback met behulp van een korte vragenlijst. Daarnaast willen wij uiteraard ook graag het gesprek met u aangaan over onze dienstverlening.

 

Welke informatieproducten levert Vektis en wat zijn de kosten?

Aan de werkzaamheden van Vektis zijn kosten verbonden. Vektis heeft geen winstoogmerk, maar de kosten die Vektis maakt moeten wel vergoed worden. Vektis investeert namelijk jaarlijks in de infrastructuur bij Vektis, de beveiliging van de gegevens bij Vektis, de rekencapaciteit et cetera. Daarnaast maakt Vektis ook kosten die direct samenhangen met de levering van informatie aan de klanten van Vektis. Vektis brengt alle kosten die voor de behandeling van een informatieverzoek worden gemaakt in rekening bij de klant. Vektis hanteert daarbij een uurtarief van 115 euro per uur (exclusief btw).

 

Naast de doorbelasting van de kosten rekent Vektis een fee voor het gebruik van de data. Deze fee dekt (een deel van) de kosten voor het optimaliseren van de technische infrastructuur waardoor Vektis informatieverzoeken sneller en met minder inspanning kan afhandelen. De fee dekt ook de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor mogelijke datalekken. De fee is een percentage van de offertewaarde met een minimum van 250 euro en een maximum van 5.000 euro. Deze fee is voor onderzoeksbestanden met detailgegevens hoger dan voor de andere producten. Dit komt doordat het werken met bestanden op persoonsniveau met nog meer zorgvuldigheid dient te gebeuren en omdat de consequenties bij een eventueel datalek groter zijn dan bij bestanden zonder persoonsgegevens.

 

Wij leven de volgende informatieproducten:

 • Rapportages/presentaties
 • Analyses/berekeningen/indicatoren
 • Onderzoeksbestanden zonder individuele persoonsgegevens maar met geaggregeerde gegevens
 • Onderzoeksbestanden met persoonsgegevens (al dan niet met koppeling extern bestand)

 

De zorgverzekeraars kunnen de voorwaarde stellen dat de onderzoeksbestanden met persoonsgegevens binnen de beveiligde omgeving van Vektis moeten blijven. In dat geval wordt een werkplek aangeboden.

 

Indicatief overzicht gemiddeld benodigde uren en fee voor gebruik gegevens

 Tabel informatie

 

Meer weten? Neem contact op met Vektis via informatieverzoek@vektis.nl of 

030 8008 300.

 

Vektis