Voorwaarden maatwerkverzoek

Met slimme processen en heldere inzichten draagt Vektis bij aan goede zorg. Wij beschikken over gegevens van alle gedeclareerde zorg in Nederland. Op basis van deze gegevens leveren wij gestandaardiseerde zorginzichten aan partijen in de zorg, waarmee we de ontwikkelingen in de verschillende sectoren in beeld brengen. Wil je gebruikmaken van onze inzichten op maat? Dat kan, echter, we verbinden wel voorwaarden hieraan.

Interesse in maatwerk?

Neem contact op met 1 van onze consultants voor meer informatie.

Contact

Wie kan een maatwerkverzoek indienen bij Vektis?

Alleen partijen uit de zorg kunnen een maatwerkverzoek indienen. Je moet kunnen aantonen dat het project waarvoor je de informatie nodig hebt maatschappelijk relevant is en bijdraagt aan de kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland.

Welke voorwaarden gelden voor het gebruik van informatie van Vektis?

Wij stellen de volgende voorwaarden aan het gebruik van onze informatie:

 • Maatwerkverzoeken moeten tot doel hebben de zorg in Nederland beter te maken en maatschappelijk relevant zijn. Vektis mag niet meewerken aan projecten met commerciële doelen.
 • De zorgverzekeraars zijn de eigenaren van de declaratiegegevens. Zij zijn in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verantwoordelijk. De zorgverzekeraars moeten daarom instemmen met het gebruik van de data. Er moet een wettelijke grondslag zijn voor de bewerking van de persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze gebruikt gaan worden. Wij hanteren het uitgangspunt dat wij nooit persoonsgegevens uitleveren. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en uiteraard alleen wanneer daar een wettelijke basis voor is, wijken wij af van dit uitgangspunt.
 • De werkzaamheden en op te leveren informatie zijn in lijn met de regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent dat Vektis onder andere toetst op de volgende zaken:
  • wettelijke grondslagdoelbinding (gegevens worden voor een bepaald doel uitgeleverd en mogen ook alleen voor dat doel gebruikt worden)
  • aard van de gegevens
  • proportionaliteit1
  • subsidiariteit2
  • herleidbaarheid naar individuele personen
 • De werkzaamheden en op te leveren informatie voldoen aan de regelgeving op het gebied van marktwerking en mededinging.
 • De partij met wie Vektis een samenwerking aangaat, accepteert de algemene voorwaarden van Vektis.

 Indien de gegevens gekoppeld worden aan de gegevens van andere partijen, dan gelden nog enkele aanvullende voorwaarden:

 • Wanneer er een koppeling komt met gegevens die tot personen herleidbaar zijn, dan moet er een ‘informed consent’ zijn. Met een informed consent geven de betrokken personen expliciet aan dat gegevens van de zorgverzekeraars gebruikt mogen worden. Of er moet een wettelijke grondslag zijn op basis waarvan een koppeling mag worden uitgevoerd.
 • Een burgerservicenummer (BSN) mag alleen voor een koppeling worden gebruikt als daarvoor een passende wettelijke grondslag is, oftewel als in een wet is benoemd dat daarvoor het BSN gebruikt moet worden. Indien er geen koppeling mag plaatsvinden op basis van een verwerking van het BSN, dan blijft in de praktijk vaak alleen de waarschijnlijkheidskoppeling over als acceptabele methode om gegevens onderling te koppelen. Bij een waarschijnlijkheidskoppeling wordt een koppeling gelegd tussen personen in meerdere bestanden op basis van enkele variabelen (zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en postcode).
 • Bij de koppeling met gegevens die tot personen herleidbaar zijn wordt, met het oog op de informatiebeveiliging, in principe gebruikgemaakt van een ‘Trusted Third Party’ die de koppeling uitvoert. Vervolgens moeten de analyses op het gekoppelde bestand worden uitgevoerd binnen een veilige omgeving waarbinnen geen directe koppeling met de bronbestanden mogelijk is.

Hoe  dien je een informatieverzoek in bij Vektis?

1)     Wanneer je gebruik wilt maken van informatie van Vektis, bepaal je eerst of je kunt voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor maatwerkverzoeken die door Vektis in behandeling worden genomen. Wanneer je denkt aan alle voorwaarden te voldoen, dan neem je contact op met een consultant van Vektis via informatieverzoek@vektis.nl of  via 030 8008 300. Hij bekijkt samen met jou of Vektis de informatie die je zoekt kan leveren en bespreekt de procedure, voorwaarden en kosten.

2)     Een maatwerkverzoek dien je in door het daarvoor bestemde formulier in te vullen dat je per mail ontvangt van ons. In het formulier beschrijf je het maatwerkverzoek (doel van het project, gevraagde informatie, wie de informatie gaat gebruiken et cetera) en geef je aan waarom je denkt te voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor een maatwerkverzoek.

3)     Vektis toetst de aanvraag en stelt mogelijk aanvullende vragen. Nemen wij je verzoek in behandeling, dan leggen wij het voor aan de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars beoordelen maandelijks de maatwerkverzoeken  beslissen of ze met het verzoek instemmen.

4)     Wanneer zowel Vektis als de zorgverzekeraars willen meewerken aan het verzoek, dan ontvang je een offerte  van ons voor het project.

5)     Nadat de offerte door beide partijen is ondertekend, kan Vektis de werkzaamheden inplannen en starten.

6)     Na afloop van ieder project vragen wij onze klanten om feedback met behulp van een korte vragenlijst. Daarnaast willen wij uiteraard ook graag het gesprek met je aangaan over onze dienstverlening.

Welke informatieproducten levert Vektis?

We leveren verschillende soorten inzichten:

 • Rapportages/presentaties
 • Analyses/berekeningen/indicatoren
 • Onderzoeksbestanden zonder individuele persoonsgegevens maar met geaggregeerde gegevens
 • Onderzoeksbestanden met persoonsgegevens (al dan niet met koppeling extern bestand)

De zorgverzekeraars kunnen de voorwaarde stellen dat de onderzoeksbestanden met persoonsgegevens binnen de beveiligde omgeving van Vektis moeten blijven. In dat geval bieden we een werkplek aan bij ons op kantoor.

Wat zijn de kosten? 

Aan de werkzaamheden van Vektis zijn kosten verbonden. Wij hebben geen winstoogmerk, maar de kosten die wij maken moeten wel vergoed worden. Wij investeren jaarlijks in onder meer onze infrastructuur, de beveiliging van de data en de rekencapaciteit. Daarnaast maken wij kosten die direct samenhangen met de levering van informatie aan onze klanten. Wij brengen alle kosten die voor de behandeling van een maatwerkverzoek worden gemaakt in rekening bij de klant. Wij hanteren daarbij een uurtarief van 115 euro per uur (exclusief btw).

Daarnaast rekenen wij  een fee voor het gebruik van onze data. Deze fee dekt (een deel van) de kosten voor het optimaliseren van de technische infrastructuur waardoor Vektis maatwerkverzoeken sneller en met minder inspanning kan afhandelen. Het dekt ook de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor mogelijke datalekken. De fee is een percentage van de offertewaarde met een minimum van 250 euro en een maximum van 5.000 euro. Deze fee is voor onderzoeksbestanden met detailgegevens hoger dan voor de andere producten. Dit komt doordat we met bestanden op persoonsniveau nóg zorgvuldiger werken en omdat de consequenties bij een eventueel datalek groter zijn dan bij bestanden zonder persoonsgegevens.

Indicatief overzicht gemiddeld benodigde uren en fee voor gebruik data

Tabel informatie

Meer weten? Neem contact met ons op via informatieverzoek@vektis.nl of bel naar 030 8008 300.

1 Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. Dit betekent onder andere dat alleen de gegevens die echt nodig zijn voor de beantwoording van een onderzoeksvraag gebruikt worden.

2 Ingevolge het subsidiariteitsbeginsel mag het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt in redelijkheid niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze worden verwezenlijkt.

Meer weten?

Neem contact op met Ronald, Tijs of Niels voor meer informatie over een maatwerkverzoek.

Naar het contactformulier

Tijs,Ronald en Niels Consultants