Voorwaarden maatwerkverzoek

Met slimme processen en heldere inzichten draagt Vektis bij aan goede zorg. Wij beschikken over gegevens van alle gedeclareerde zorg in Nederland. Op basis van deze gegevens leveren wij gestandaardiseerde zorginzichten aan partijen in de zorg, waarmee we de ontwikkelingen in de verschillende sectoren in beeld brengen. Wil je gebruikmaken van onze inzichten op maat? Dat kan, echter, we verbinden wel voorwaarden hieraan.

Interesse in maatwerk?

Neem contact op voor meer informatie.

Support

Wie kan een maatwerkverzoek indienen bij Vektis?

Alleen partijen uit de zorg kunnen een maatwerkverzoek indienen. Je moet kunnen aantonen dat het project waarvoor je de informatie nodig hebt maatschappelijk relevant is en bijdraagt aan de kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland.

Welke voorwaarden gelden voor het gebruik van informatie van Vektis?

Wij stellen de volgende voorwaarden aan het gebruik van onze informatie:

 • Maatwerkverzoeken moeten tot doel hebben de zorg in Nederland beter te maken en maatschappelijk relevant zijn. Vektis mag niet meewerken aan projecten met commerciële doelen.
 • De zorgverzekeraars zijn de eigenaren van de declaratiegegevens. Zij zijn in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming  (AVG)  de verwerkingsverantwoordelijke. De zorgverzekeraars moeten daarom instemmen met het gebruik van de data. Er moet een wettelijke grondslag zijn voor de bewerking van de persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze gebruikt gaan worden. Wij hanteren het uitgangspunt dat wij nooit persoonsgegevens uitleveren. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en uiteraard alleen wanneer daar een wettelijke basis voor is, wijken de zorgverzekeraars af van dit uitgangspunt.
 • De werkzaamheden en op te leveren informatie zijn in lijn met de regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (AVG). Dat betekent dat de zorgverzekeraars onder andere toetsen op de volgende zaken:

  o    Hebben zorgverzekeraars een gerechtvaardigd belang om mee te helpen aan 
        dit informatieverzoek?
  o    Is bij dit informatieverzoek het gebruik van bijzondere persoonsgegevens
        toegestaan?
  o    Is de verwerking proportioneel, gezien de doeleinden van de opdrachtgever
  o    Is de verwerking noodzakelijk, gezien de doeleinden van de opdrachtgever

Hoe  dien je een informatieverzoek in bij Vektis?

1)     Wanneer je gebruik wilt maken van informatie van Vektis, bepaal je eerst of je kunt voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor maatwerkverzoeken die door Vektis in behandeling worden genomen. Wanneer je denkt aan alle voorwaarden te voldoen, dan neem je contact op met een consultant van Vektis via informatieverzoek@vektis.nl of via 030 8008 300. Hij bekijkt samen met jou of Vektis de informatie die je zoekt kan leveren en bespreekt de procedure, voorwaarden en kosten.

2)     Wanneer Vektis het verzoek in behandeling neemt, dan leggen wij een mandaataanvraag voor aan de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars beoordelen maandelijks de maatwerkaanvragen met behulp van een daartoe gemandateerd platform en beslissen of ze met de aanvraag instemmen.

3)     Wanneer zowel Vektis als de zorgverzekeraars willen meewerken aan het informatieverzoek, dan ontvang je een offerte van ons voor het project.

4)     Nadat de offerte door beide partijen is ondertekend, kan Vektis de werkzaamheden inplannen en starten.

5)     Na afloop van ieder project vragen wij onze klanten om feedback met behulp van een korte vragenlijst. Daarnaast willen wij uiteraard ook graag het gesprek met je aangaan over onze dienstverlening.

Welke informatieproducten levert Vektis?

We leveren verschillende soorten inzichten:

 • Rapportages/presentaties
 • Analyses/berekeningen/indicatoren
 • Onderzoeksbestanden zonder individuele persoonsgegevens maar met geaggregeerde gegevens

Wat zijn de kosten? 

Aan de werkzaamheden van Vektis zijn kosten verbonden. Wij hebben geen winstoogmerk, maar de kosten die wij maken moeten wel vergoed worden. Wij investeren jaarlijks in onder meer onze infrastructuur, de beveiliging van de data en de rekencapaciteit. Daarnaast maken wij kosten die direct samenhangen met de levering van informatie aan onze klanten. Wij brengen alle kosten die voor de behandeling van een maatwerkverzoek worden gemaakt in rekening bij de klant. Wij hanteren daarbij een uurtarief van 130 euro per uur (exclusief btw).

Daarnaast rekenen wij  een fee voor het gebruik van onze data. Deze fee dekt (een deel van) de kosten voor het optimaliseren van de technische infrastructuur waardoor Vektis maatwerkverzoeken sneller en met minder inspanning kan afhandelen. Het dekt ook de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor mogelijke datalekken. De fee is een percentage van de offertewaarde met een minimum van 250 euro en een maximum van 5.000 euro.

Tabel informatie

Indicatief overzicht gemiddeld benodigde uren en fee voor gebruik data

Meer weten? Neem contact met ons op via informatieverzoek@vektis.nl of bel naar 030 8008 300.

1 Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. Dit betekent onder andere dat alleen de gegevens die echt nodig zijn voor de beantwoording van een onderzoeksvraag gebruikt worden.

2 Ingevolge het subsidiariteitsbeginsel mag het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt in redelijkheid niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze worden verwezenlijkt.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support