Tijdlijn 15 jaar Zorgverzekeringswet

Deel dit bericht via

De ontwikkelingen in de zorg hebben de afgelopen 15 jaar gezorgd voor diverse aanpassingen in de Zvw. Zo zijn er bijna elk jaar onderdelen uit de basisverzekering gehaald of juist toegevoegd. Alle aanpassingen sinds 2006 hebben we overzichtelijk op een rij gezet.

Tijdlijn 15 jaar
Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is continu aan veranderingen onderhevig. Zo zijn er bijna elk jaar onderdelen uit de basisverzekering gehaald of juist toegevoegd. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid. De overheid laat zich daarbij adviseren door onder meer Zorginstituut Nederland. In onderstaand overzicht geven we de belangrijkste veranderingen per jaar sinds de invoering in 2006.

Invoering Zorgverzekeringswet

2006

Geen (grote) wijzigingen

2007

Overheveling curatieve ggz (op herstel gerichte zorg) vanuit de AWBZ (circa 3,7 miljard euro).

Invoering DBC's binnen de ggz.

Invoering praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz (POH-ggz) binnen de huisartsenzorg.

Invoering verplicht eigen risico (150 euro per jaar) als vervanging van de no-claimregeling (255 euro per jaar).

Uitbreiding aanspraak tandheelkundige zorg voor 18 tot en met 21 jaar (verplicht eigen risico is hier niet van toepassing).

Anticonceptiepil in basisverzekering.

2008

Behandeling ernstige dyslexie via ggz in basisverzekering.

Slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepines) uit basisverzekering.

2009

Invoering ketenzorg voor diabetes, COPD (chronische longziekte), hartfalen en CVR (hart- en vaatziekten).

2010

Anticonceptiemiddelen (waaronder de pil) voor vrouwen vanaf 21 jaar uit basisverzekering.

1e 12 bezoeken fysiotherapeut voor eigen rekening (was 9).

Stoppen-met-rokenprogramma in basisverzekering.

Tandheelkundige zorg voor jeugdigen (18 tot 21 jaar) uit basisverzekering.

Eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen (rollator, krukken en dergelijke) uit basisverzekering.

2011

Overgang van budget- naar prestatiebekostiging binnen ziekenhuiszorg.

Overheveling TNF-alfaremmers van farmacie naar ziekenhuiszorg.

Stoppen-met-rokenprogramma uit basisverzekering.

Maagzuurremmers alleen vergoed bij chronisch gebruik.

Aantal vergoede zittingen eerstelijnspsychologie van 8 naar 5.

Eigen bijdrage eerstelijnspsychologie van 10 naar 20 euro.

Invoering no-showtariefconsult binnen ggz.

Invoering eigenbijdrageregeling in de tweedelijns-ggz.

Invoering vrije tarieven in de mondzorg (liberalisering).

Eerste 20 bezoeken fysiotherapeut voor eigen rekening (was 12).

Dieetadvisering (paramedie) uit basisverzekering.

2012

Overheveling geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar ziekenhuiszorg (circa 750 miljoen euro).

Overheveling van een deel van de oncolytica en groeihormonen van farmacie naar ziekenhuiszorg (circa 215 miljoen euro).

Invoering eigen bijdrage van 25% op hoortoestellen (hulpmiddelenzorg).

Uitleenhulpmiddelen van AWBZ naar hulpmiddelenzorg.

Afschaffing vrije tarieven mondzorg (liberalisering, ingevoerd per 2012), herinvoering product- en prijsstructuur.

Dieetadvisering (paramedie) terug in basisverzekering (een jaar eerder uit basisverzekering).

Eigenbijdrageregeling in de tweedelijns-ggz afgeschaft (een jaar eerder ingevoerd).

Overgang van budget- naar prestatiebekostiging binnen de ggz.

2013

Overheveling fertiliteitshormonen van farmacie naar ziekenhuiszorg.

Invoering generalistische basis ggz als vervanging van onder meer de eerstelijnspsychologische zorg.

Afschaffing eigen bijdrage eerstelijnspsychologische zorg (hangt samen met het voorgaande punt).

2014

Aanpassingen in het kader van herziening langdurige zorg:

Overheveling van verpleging en verzorging (wijkverpleging) van AWBZ naar Zvw (circa 3 miljard euro).

Overheveling van de jeugd-ggz van de Zvw naar de gemeenten (circa 950 miljoen euro).

Overheveling extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten van AWBZ naar Zvw (circa 170 miljoen euro).

Overheveling 2e en 3e jaar tweedelijns-ggz naar Zvw (circa 300 miljoen euro).

Einde van de AWBZ, invoering Wlz (Wet langdurige zorg).

Verkorting maximale looptijd DBC-zorgproducten (medisch-specialistische zorg) van 365 naar 120 dagen.

Beperkte overheveling van nog niet overgehevelde oncolytica (van farmacie naar ziekenhuiszorg).

2015

VWS voert via prijsarrangementen dure medicijnen onderhandelingen met producenten van dure geneesmiddelen om tot een scherpere inkoop van deze geneesmiddelen te komen.

2016

Eerstelijnsverblijf (ELV) overgeheveld van de Wlz naar de Zvw (circa 273 miljoen euro).

Integrale geboortezorg is een nieuwe prestatie binnen de Zvw. De kosten zijn in eerste instantie beperkt omdat de inzet zich nog moet ontwikkelen.

2017

Geen (grote) wijzigingen

2018

Add-ons medisch-specialistische zorg gesplitst in add-ons dure geneesmiddelen en add-ons IC.

Geen aparte prestatie meer voor verloskundige zorg door huisartsen. Deze kosten vallen vanaf dit jaar onder de huisartsenzorg.

2019

Integrale geboortezorg is een nieuwe prestatie bij verloskundige zorg (circa 97 miljoen euro).

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een nieuwe prestatie bij paramedische zorg (circa 5 miljoen euro).

Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) is een nieuwe prestatie bij geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf (circa 8 miljoen euro). Deze prestatie is overgeheveld vanuit de Wlz.

2020

Ten slotte heeft de COVID-pandemie in 2020 en 2021 grote gevolgen voor de kostenontwikkeling in de Zvw. Enerzijds is er sprake van extra kosten in de vorm van directe en indirecte COVID-zorg. Daarnaast hebben uitstel van zorg en de continuïteitsbijdrage een groot effect.