Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Zicht op de ggz patronen in de regio met de Gemeentezorgspiegel

Deel dit bericht via

Gemeentes bieden hulp en begeleiding aan inwoners met psychische problemen en aandoeningen. Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, uitkeringen en re-integratie naar werk. En in sommige gevallen ook wanneer er sprake is van schuldhulpverlening.

Het is voor gemeentes dus van belang te weten wat de patronen zijn in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de regio. De Gemeentezorgspiegel biedt inzicht in het ggz gebruik in de wijk, de wachttijden in de volwassenen ggz, het gebruik van crisis ggz en de prevalentie van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun zorggebruik.

Wachttijden ggz

De wachttijden in de volwassenen ggz overschrijden voor bepaalde aandoeningen al langere tijd de hiervoor vastgestelde Treeknormen. De aanmeldwachttijden zijn met name lang voor behandeling van autisme, persoonlijkheidsstoornissen en aandachttekort- en gedragsstoornissen. Mensen krijgen hierdoor niet tijdig de zorg die zij nodig hebben. Sinds december 2017 zijn ggz-aanbieders verplicht de wachttijden te registreren bij Vektis. Doordat wij over alle wachttijden beschikken, geven wij gemeentes inzicht in de wachttijden uitgesplitst naar diagnose per maand in een bepaalde regio. Ook kunnen de wachttijden tussen (vergelijkbare) instellingen met elkaar worden vergeleken.

Ernstige psychiatrische aandoeningen

Met de invoering van de Wmo zijn gemeentes op een aantal terreinen verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA-patiënten). Denk hierbij bijvoorbeeld aan beschermd wonen, dagbesteding, inloophuizen en participatie. Met deze decentralisatie wordt een betere aansluiting op maatschappelijke ondersteuning beoogd voor deze groep.

Mensen met EPA ontvangen behandeling, begeleiding en ondersteuning vanuit verschillende wettelijke kaders, regels en financieringsstromen. De overgrote meerderheid (circa 90%) van de mensen met EPA woont zelfstandig, veelal met ambulante zorg uit de Zvw en/of ondersteuning vanuit de Wmo. Van de mensen die niet zelfstandig wonen, woont 70% in een Wmo-gefinancierde Beschermd Wonen-voorziening (ongeveer 19.000 plekken) en 30% in een Zvw-gefinancierde klinische verblijfsafdeling (ongeveer 7.500 plekken voor opnames langer dan 1 jaar).

De Gemeentezorgspiegel biedt inzicht in het aantal EPA-patiënten en de bijbehorende zorgkosten. De patiënten zijn ingedeeld in vignetten die de zwaarte van de geleverde zorg weergeven. Per vignet is de kostenverdeling in kaart gebracht. Hieronder tonen we een voorbeeld van het EPA-rapport.

Monitor Crisis ggz

De Monitor Crisis ggz geeft inzicht in de acute zorg voor inwoners binnen een gemeente, verzorgt door een ggz-instelling met een crisisdienst. Een gemeente kan zich spiegelen aan het landelijke beeld of met een andere gemeente. Vergelijkingen tussen verschillende jaren en leeftijdsklassen is mogelijk. Daarnaast geeft de Monitor Crisis ggz inzicht in de gemiddelde opnameduur bij crisis ggz.
Meer weten?

De Gemeentezorgspiegel geeft integraal inzicht in het zorggebruik van groepen mensen die zorg ontvangen op snijvlakken van het sociale domein (Jw en Wmo) en het zorgdomein (Zvw en Wlz). We doen dit op gemeente- en wijkniveau en geven bijvoorbeeld inzicht in indicaties, behandelingen en verrichtingen. Wil je meer weten? Download dan de flyer.