Een goede verdeling van de Wmo-gelden over de gemeentewijken

Deel dit bericht via

Sinds jaar en dag worden de Wmo-gelden onder gemeentes verdeeld op basis van het door Vektis aangeleverde Farmaceutische Kosten Groep (FKG) model. 

In de Gemeentezorgspiegel bieden we die FKG’s ook op wijkniveau aan. Dit rapport biedt per jaar, per wijk het aantal mensen uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en FKG (zowel somatisch als voor de ggz). Deze overzichten sluiten aan bij het landelijke verdeelmodel. Met de gegevens kan een gemeente het verdelen van de Wmo-gelden vereenvoudigen en de middelen verdelen op basis van objectieve criteria. In dit artikel gaan we daar dieper op in.

In welke wijken wonen de mensen met een bepaalde chronische ziekte? En daaraan gekoppeld: welke Wmo-zorg verwachten we waar te gaan leveren? De afgelopen jaren hebben veel gemeentes Vektis gevraagd om meer gedetailleerde inzichten over de FKG’s op wijkniveau. De FKG’s op wijkniveau zijn nu onderdeel van een breed palet aan zorginzichten die Vektis aanbiedt in de Gemeentezorgspiegel.

Voorbeelden gebruik van FKG’s in Gemeentezorgspiegel

In onderstaande tabel voor een fictieve gemeente tonen we de aantallen inwoners met een bepaald medicijngebruik op wijkniveau, onderverdeeld naar leeftijdscategorieën. De detailrapportage over het zorggebruik toont ook de aantallen inwoners per wijk. Gecombineerd biedt de informatie gemeentes inzichten in het zorggebruik en de soorten aandoeningen van hun inwoners per wijk, op basis van het medicijngebruik. Dat kan een startpunt zijn voor gesprekken met de wijkteams om gerichte zorg lokaal nog beter te alloceren.

 

Gemeentes kunnen het FKG-model ook gebruiken om  de toegewezen Wmo-gelden te vergelijken met de inspanningen die gemeentes op wijkniveau verrichten.

Farmaceutische Kosten Groepen

Gemeentes ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Een deel van dit geld komt uit het Gemeentefonds. In het artikel ‘Wat is het verdeelmodel Wmo’ kun je lezen hoe dat precies werkt en wat de rol van de FKG’s is binnen de verdeelmodellen die gebruikt worden bij de verdeling van het geld.  

Het verdeelmodel Wmo zorgt voor een eerlijke verdeling van de Wmo-gelden. De hoogte van het bedrag dat een gemeente ontvangt voor uitvoering van de Wmo wordt bepaald aan de hand van enkele indicatoren. Voorbeelden van indicatoren zijn het aantal 65-plussers, het aantal inwoners met een laag inkomen of een Wajong-uitkering. Sommige indicatoren wegen zwaarder dan andere. Meest zwaarwegend is het aantal mensen in een Farmaceutische Kosten Groep. Vektis levert jaarlijks het aantal personen per leeftijdscategorie en per gemeente dat in een bepaalde FKG valt, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Wil je meer weten over de Gemeentezorgspiegel? Kijk dan hier of neem contact met ons op via 030-8008 300.
Definitie FKG’s: farmaceutische kostengroepen, een vereveningscriterium op grond waarvan verzekerden worden ingedeeld in klassen chronische aandoeningen op basis van geneesmiddelengebruik in het verleden;

FKG’s psychische aandoeningen: farmaceutische kostengroepen psychische aandoeningen, een vereveningscriterium op grond waarvan verzekerden worden ingedeeld in klassen chronische psychische aandoeningen op basis van geneesmiddelengebruik in het verleden.

(Artikel 1, Besluit Zorgverzekeringswet, BWBR0018492)