Kosten ggz stijgen, crisis-ggz daalt

Deel dit bericht via

Recent schreef de Volkskrant over de geestelijke gezondheidszorg in Nederland en baseerde zich daarbij op cijfers van Vektis Intelligence. Er wordt meer zorg geleverd en het aantal crisisgevallen daalt.

Na 2012 zijn de kosten in de ggz voor mensen vanaf 18 jaar toegenomen van 3,2 miljard in 2013 naar 3,5 miljard euro naar schatting in 2017. Er is dus sprake van een kostenstijging in de ggz van 10% in 4 jaar. De stijging is hoger dan op grond van inflatie en bevolkingsgroei zou worden verwacht. De in 2015 ingevoerde langdurige ggz (2 jaar extra in de Zvw) hebben we hier buiten beschouwing gelaten.

Het aandeel klinische zorg is relatief afgenomen, maar in absolute zin is ook daar vanaf 2014 weer een kleine jaarlijkse toename te zien. De ambulante zorg is sterker toegenomen.

Daling in de crisis-ggz

Het aantal meldingen bij de crisis-ggz, uitgedrukt in het aantal crisis dbc’s, vertoont een dalende trend. Gemiddeld is het aantal crisis-dbc’s jaarlijks met 2,5% afgenomen. Het aantal in 2017 lijkt op ongeveer hetzelfde niveau uit te komen als in 2016[1].

Toename aantal meldingen personen met verward gedrag

Het aantal meldingen van personen met verward gedrag, bij de politie geregistreerd als E33-meldingen, neemt jaarlijks toe. Het gemiddelde groeipercentage per jaar is 12,5%.

Inzetten op goede zorg

Berichten over een toename van ‘verwarde personen’ geven een eenzijdig beeld. Verwarde personen hebben niet altijd een geestelijke aandoening. Andersom geldt dat ook: niet alle ggz-patiënten, ook degenen die acute zorg nodig hebben en daarvoor bij een crisisdienst terecht komen, zijn verward of zorgen voor een E33 melding

Zorgaanbieders leveren hoogwaardige ggz in Nederland, waarin er de afgelopen jaren meer ruimte is gekomen voor goede zorg. Het kan en moet nog beter, zeker gezien de wachttijden die er in de ggz zijn. Met de cijfers van Vektis Intelligence kunnen we dat ook de komende jaren blijven volgen.

[1] Het aantal dbc’s dat Vektis in de database heeft voor 2017 is ongeveer 73% compleet. Een aantal aanbieders ontbreekt nog in de gegevens, waarvoor hebben we bijgeschat op basis van hun marktaandeel in 2016.