Minder mensen maken gebruik van Wlz

Deel dit bericht via

Uit onderzoek van Vektis Intelligence naar de langdurige zorg in Nederland blijkt dat in 2017
340 duizend mensen langdurige zorg ontvingen. Ten opzichte van 2015 zijn dit 5.000 mensen minder. Een verklaring hiervoor is dat mensen in 2017 minder snel in aanmerking kwamen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan in 2015. De zorg die mensen ontvangen vanuit de Wlz in 2017 is daardoor ook zwaarder. Lichtere zorg, bijvoorbeeld wijkverpleging, werd in 2017 vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

Doordat de geleverde zorg gemiddeld genomen zwaarder is, stijgen ook de kosten per persoon. Gemiddeld kostte iemand die in 2017 gebruikmaakte van langdurige zorg 57 duizend euro per jaar. Dit betreft zowel zorg in natura als zorg vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). In 2015 bedroegen de jaarlijkse kosten nog 50 duizend euro per persoon.

In 2017 ging 19,2 miljard om in de Wlz. 15,8 miljard ging naar zorg in instellingen, 2 miljard naar het pgb en 1,4 miljard naar zorg thuis. 74 duizend mensen ontvingen de langdurige zorg thuis. Kijk voor meer inzichten over de Wlz op onze website met publieke zorginzichten Zorgprisma Publiek.

Wet langdurige zorg

De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben en niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of mensen met een psychische stoornis.
Meer actuele zorginzichten

Naast de publicatie van vandaag brengt Vektis Intelligence op deze website meer zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld mondzorg, wijkverpleging, huisartsenzorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. Vektis Intelligence wil met dit soort inzichten in de zorg een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg.