Factsheet Wachttijdinformatie ggz

Deel dit bericht via

Maandelijks publiceren zorgaanbieders in de ggz de wachttijden op hun website. Zij leveren deze ook aan bij Vektis. Vektis stelt de wachttijden per zorgaanbieder beschikbaar voor de website kiezenindeggz.nl. Deze website is bedoeld voor cliënten en hun naasten, huisartsen, andere verwijzers en zorgbemiddelaars bij verzekeraars.

In deze factsheet geven we een overzicht van de gemiddelde wachttijden t/m oktober 2021 in de verschillende regio’s in Nederland.

Bekijk ook de oudere databestanden en kwartaalrapportages uit 2020 en 2021.

 

 

 

Regionale hotspot

De regionale hotspot geeft een overzicht van de regio’s en patiëntgroepen waar de wachttijden het kortst zijn (rechtsonder) en waar ze het langst zijn (linksboven). De weergegeven wachttijd is de som van de gemiddelde aanmeldwachttijd en de gemiddelde behandelwachttijd. Om het gemiddelde te bepalen is de wachttijd per diagnosegroep en aanbieder gewogen met het aantal patiënten dat in de afgelopen 2 maanden is ingestroomd bij de aanbieder in de betreffende diagnosegroep.

Totale wachttijd opgedeeld in aanmeld- en behandelwachttijd

In de hotspot figuur hierboven staat de gemiddelde totale wachttijd, het totaal van de aanmeld- en behandelwachttijd samen. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen eerste contact van de cliënt tot aan de intake, en zou beperkt moeten zijn tot 4 weken. De behandelwachttijd is de tijd tussen de intake en de start van de behandeling, en zou beperkt moeten zijn tot 10 weken. De afgesproken Treeknorm voor de totale wachttijd is daarmee 14 weken.

In de figuur hiernaast bekijk je de totale wachttijden, opgedeeld in aanmeld- en behandelwachttijd. In de praktijk blijkt de aanmeldwachttijd vaak langer te zijn dan de behandelwachttijd.

Ontwikkeling van de totale wachttijd

Nemen de wachttijden toe of af, of zijn ze stabiel? In de figuur tonen we de gemiddelde totale wachttijd, weergegeven vanaf februari 2021. Vanaf dit moment wordt er voor de berekening van de wachttijden gebruik gemaakt van een nieuwe methode waarbij de wachttijden gewogen worden op basis van de instroomcijfers. De instroomcijfers laten het aantal patiënten zien dat in de afgelopen 2 maanden zijn ingestroomd en worden aangeleverd door de zorgaanbieders. De aangeleverde wachttijden met meer ingestroomde patiënten tellen naar rato zwaarder mee dan de wachttijden van zorgaanbieders met minder ingestroomde patiënten. Alleen de zorgaanbieders met minimaal 11 zorgverleners leveren deze instroomcijfers aan. Zorgaanbieders met minder dan 11 zorgverleners in dienst zijn daardoor niet meegewogen.

Bij de 7 patiëntgroepen die we tonen in de figuur, zijn de gemiddelde wachttijden al geruime tijd langer dan 14 weken:

  • aandachtstekort- en gedragsstoornissen
  • angst exclusief trauma
  • eetstoornissen
  • persoonlijkheid
  • pervasief
  • restgroep diagnoses, andere aandoeningen
  • trauma

Actueel aantal wachtenden en Instroom

Actueel aantal wachtenden*

Van alle instellingen met meer dan 10 behandelaren wordt gevraagd om het actuele aantal wachtenden op te geven, per onderneming.

In oktober 2021 zijn er landelijk in totaal 52.030 patiënten die wachten op een intake. Hiervan wachten 20.883 patiënten (40%) korter dan de treeknorm van 4 weken en 31.147 langer dan 4 weken.
Er wachten 26.993 patiënten op een behandeling. Van deze patiënten wacht de meerderheid korter dan de treeknorm van 10 weken (18.652, 69%), terwijl 8.341 patiënten langer dan 10 weken wachten.
In totaal wachten er in oktober 79.023 mensen voor een intake of behandeling.

Het werkelijke aantal wachtenden is hoger, omdat ondernemingen met 10 behandelaren of minder geen aantal wachtenden hoeft op te geven. Ook kunnen er instellingen ontbreken in de aanlevering.

Instroom in afgelopen 2 maanden

Er zijn 64.549 patiënten gestart met een intake in de 2 maanden voorafgaand aan oktober 2021. Hiervan heeft 45% een intake gehad binnen de treeknorm van 4 weken (28.792) en 35.757 buiten de treeknorm.
In de 2 maanden voorafgaand aan oktober 2021 zijn er 54.097 patiënten gestart met een behandeling. De meerderheid is gestart binnen de treeknorm van 10 weken (45.131; 83%) en 8.966 patiënten zijn niet binnen 10 weken gestart met de behandeling.

Wat zeggen deze cijfers?

Deze cijfers betreffen de aantallen zoals de GGZ-instellingen met meer dan 10 behandelaren die opgeven. De aantallen van kleinere instellingen en vrijgevestigden zijn hierin niet opgenomen. Zij hoeven deze cijfers niet aan te leveren. De cijfers zijn dus een onderschatting van het werkelijke aantal.

De cijfers geven ook inzicht in de ontwikkeling van de aantallen in de tijd. Voorzichtigheid is hier wel geboden, omdat de dekkingsgraad in de eerste maanden van 2021 lager lag dan nu.

De instroom wordt per hoofddiagnose-groep uitgevraagd. Van mensen waarvan nog geen hoofddiagnose bekend is worden cijfers niet altijd aangeleverd. Vanaf begin 2022 zullen mensen zonder diagnose ook als aparte groep worden geteld, waardoor de instroomaantallen toe zullen nemen.

* Dit betreft een aangepaste versie (24 december)

Alle databestanden wachttijden in de ggz

Vektis publiceert maandelijks de actuele wachttijden in de ggz in deze factsheet. Wil je de cijfers van eerdere jaren inzien? Dat kan hier.

Ben je van de pers en heb je vragen over de wachttijden in de ggz? Stuur dan een mail naar communicatie@vektis.nl.

Alle databestanden wachttijden in de ggz

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support