Factsheet Wachttijdinformatie ggz

Deel dit bericht via

Maandelijks publiceren zorgaanbieders in de ggz de wachttijden op hun website. Zij leveren deze ook aan bij Vektis. Vektis stelt de wachttijden per zorgaanbieder beschikbaar voor de website kiezenindeggz.nl. Deze website is bedoeld voor cliënten en hun naasten, huisartsen, andere verwijzers en zorgbemiddelaars bij verzekeraars.

In deze factsheet geven we een overzicht van de gemiddelde wachttijden t/m september 2022 in de verschillende regio’s in Nederland.

Het gaat om de gemiddelde wachttijden van instellingen met meer dan 10 zorgverleners. De wachttijden zijn gewogen op basis van het aantal patiënten dat in de afgelopen 2 maanden is ingestroomd en worden aangeleverd door de zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners. Wachttijden van grotere instellingen tellen dus zwaarder mee dan die van kleinere instellingen. Zorgaanbieders met hoogstens 10 zorgverleners leveren geen instroomaantallen aan en tellen daarom niet mee in het gemiddelde.  
 
Vanaf februari 2022 gebruiken we de DSM-5 diagnosegroepen en de groep patiënten waarvan de diagnose nog niet gesteld is.

De wachttijden tot februari 2022 zijn weergegeven op basis van DSM-IV diagnosegroepen. Deze groepen zijn niet goed vergelijkbaar, daarom beginnen de trendlijnen van wachttijden diagnosegroep opnieuw in februari 2022.

Meer achtergrondinformatie over de wachttijdgegevens ggz

Bekijk ook de oudere databestanden en kwartaalrapportages uit 2020, 2021 en 2022.

Regionale hotspot

De regionale hotspot geeft een overzicht van de regio’s en patiëntgroepen waar de wachttijden het kortst zijn (rechtsonder) en waar ze het langst zijn (linksboven). De weergegeven wachttijd is de som van de gemiddelde aanmeldwachttijd en de gemiddelde behandelwachttijd. Om het gemiddelde te bepalen is de wachttijd per diagnosegroep en aanbieder gewogen met het aantal patiënten dat in de afgelopen 2 maanden is ingestroomd bij de aanbieder in de betreffende diagnosegroep.

Totale wachttijd opgedeeld in aanmeld- en behandelwachttijd

In de hotspot figuur hierboven staat de gemiddelde totale wachttijd, het totaal van de aanmeld- en behandelwachttijd samen. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen eerste contact van de cliënt tot aan de intake, en zou beperkt moeten zijn tot 4 weken. De behandelwachttijd is de tijd tussen de intake en de start van de behandeling, en zou beperkt moeten zijn tot 10 weken. De afgesproken Treeknorm voor de totale wachttijd is daarmee 14 weken.

In de figuur hiernaast bekijk je de totale wachttijden, opgedeeld in aanmeld- en behandelwachttijd. In de praktijk blijkt de aanmeldwachttijd vaak langer te zijn dan de behandelwachttijd.

Tip: in het drop-down menu boven de figuur kan de gewenste regio gekozen worden.

Ontwikkeling van de totale wachttijd

Nemen de wachttijden toe of af, of zijn ze stabiel? In de figuur tonen we de gemiddelde totale wachttijd, weergegeven vanaf februari 2022. Vanaf dit moment worden de wachttijden weergegeven per DSM-5 diagnosegroep. Een goede vergelijking met de periode daarvoor (weergaven per DSM-IV diagnosegroep) is daarom niet mogelijk. 
In de grafiek tonen we de ontwikkeling van de diagnosegroepen met de hoogste wachttijden. Dit zijn:

  • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
  • Neurocognitieve stoornissen
  • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen (Obsessief-compulsief)
  • Persoonlijkheidsstoornissen (Persoonlijkheid)
  • Trauma en stress gerelateerde stoornissen (trauma)
  • Voedings- en eetstoornissen (eetstoornissen) 

Actueel aantal wachtenden en Instroom

Actueel aantal wachtenden 

Hoeveel mensen staat er op dit moment te wachten op een intake (na aanmelding) of om in behandeling gaan nadat een intake heeft plaatsgevonden? 
 
GGZ aanbieders met meer dan 10 behandelaren wordt gevraagd om het actuele aantal wachtenden op te geven, per onderneming. Het aantal wachtenden is ingedeeld in cliënten die korter of langer dan de Treeknorm wachten. De Treeknorm voor aanmelding is 4 weken en voor behandeling 10 weken.  
 
Het werkelijke aantal wachtenden is hoger, omdat ondernemingen met hoogstens 10 behandelaren geen aantal wachtenden hoeft op te geven. Ook kunnen er instellingen ontbreken in de aanlevering. 

Instroom in afgelopen 2 maanden 

Wat is het aantal patiënten dat de afgelopen 2 maanden een intake heeft gehad of in behandeling is gegaan? 
GGZ aanbieders met meer dan 10 behandelaren in dienst wordt gevraagd om de instroom van het aantal cliënten in de afgelopen 2 maanden aan te leveren, samen met de gemiddelde wachttijd in weken. De instroomaantallen worden gebruikt om gemiddelde wachttijden in regio’s en landelijk te bepalen, waarbij de wachttijden van grotere instellingen naar rato van instroom zwaarder meetellen in het gemiddelde.  
 
Cliënten zijn binnen of buiten de Treeknorm ingestroomd. De Treeknorm voor aanmelding is 4 weken en voor behandeling 10 weken.  

Wat zeggen deze cijfers? 

Deze cijfers betreffen de aantallen zoals de GGZ-instellingen met meer dan 10 behandelaren die opgeven. De aantallen van kleinere instellingen en vrijgevestigden zijn hierin niet opgenomen. Zij hoeven deze cijfers niet aan te leveren. De cijfers zijn daardoor een onderschatting van het werkelijke aantal. 
 
De cijfers geven ook inzicht in de ontwikkeling van de aantallen in de tijd. Voorzichtigheid is hier wel geboden, omdat de dekkingsgraad in de eerste maanden van 2021 lager lag dan nu. Dit is de reden dat de cijfers vanaf oktober 2021 worden weergegeven. 
 
De instroom wordt per hoofddiagnose-groep uitgevraagd. Van mensen waarvan nog geen hoofddiagnose bekend is worden cijfers niet altijd aangeleverd. Vanaf februari 2022 worden mensen zonder diagnose ook als aparte groep geteld, waardoor de instroomaantallen toenemen. 


Alle databestanden wachttijden in de ggz

Vektis publiceert maandelijks de actuele wachttijden in de ggz in deze factsheet. Wil je de cijfers van eerdere jaren inzien? Dat kan hier.

Ben je van de pers en heb je vragen over de wachttijden in de ggz? Stuur dan een mail naar communicatie@vektis.nl.

Alle databestanden wachttijden in de ggz