Inzicht in integrale zorgkosten patiënten met dementie

Deel dit bericht via

Let op: eind 2021 hebben we een nieuwe methode geïntroduceerd om de dementiepopulatie te bepalen. Aanleiding was de constatering dat het doortrekken van de bestaande methode tot een onrealistische toename zou leiden, de neerwaartse bijstelling van de populatie door Alzheimer Nederland en – niet in het minst – de reacties van externe deskundigen en instituten zoals het RIVM op de methode. Onderstaande cijfers en figuren zijn nog gebaseerd op de oude methode. Zie voor actuele cijfers en een toelichting op de nieuwe rekenmethode deze factsheet.

De zorg in Nederland is georganiseerd in ketens, domeinen en wetten. Bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat maakt het lastig om een integraal en compleet beeld van de zorg te krijgen. De meeste partijen overzien alleen hun eigen domein. Beroepsgroepen, onderzoeksinstellingen, patiëntenorganisaties, verzekeraars en zorgaanbieders zijn echter juist gebaat bij inzichten over de domeinen heen.

Vektis heeft zicht op alle zorgdeclaraties, ongeacht waar deze zorg heeft plaatsgevonden en door wie. Daardoor zijn we in staat om domein-overstijgende inzichten te bieden. Denk bijvoorbeeld aan: patiëntstromen van de eerste naar de tweede lijn en weer terug, het effect van een beleidsmaatregel op de zorg door verschillende zorgverleners, of een compleet zorgplaatje van een bepaalde patiëntengroep. Van die laatste optie geven we hieronder een voorbeeld.

Een voorbeeld: Zorggebruik van thuiswonende mensen met dementie

Vektis brengt hieronder het integrale zorggebruik van thuiswonende mensen met dementie in beeld. Mensen met dementie maakten in 2017 gemiddeld 3x zoveel gebruik van zorg, dan een vergelijkbare groep mensen zonder dementie.

In figuur 1 splitsen we de zorgkosten van mensen met dementie op naar Zvw en Wlz. We zien hogere kosten in de Wlz, omdat mensen met dementie meer gebruik maken van Wlz-thuis. En vooral omdat veel meer van de thuiswonende mensen met dementie in 2017 naar een verpleeghuis verhuizen en daar kosten maken. Vervolgens zoomen we in figuur 2 in op de zorgsoorten binnen de Zvw. Zo maken we inzichtelijk bij welke zorgsoort(en) het zorggebruik van mensen met dementie opvalt. We zien bij mensen met dementie bijvoorbeeld hogere kosten voor wijkverpleging. Ook de ziekenhuiskosten zijn 50% hoger.

Figuur 1 Mensen met dementie hebben 3x zoveel zorg nodig

Kosten in euro's per persoon in 2017

Figuur 2 Dementiepatiënten hebben vaker wijkverpleging en zorg in het ziekenhuis nodig

Kosten in euro's per persoon in 2017

Omdat we als Vektis het integrale beeld hebben, kunnen we inzoomen op het zorggebruik binnen de zorgsoorten. In figuur 3 doen we dat op het zorggebruik in het ziekenhuis. We zien dan dat mensen met dementie vaker in het ziekenhuis worden behandeld voor aandoeningen aan hart en vaatstelsel, ademhalingswegen, zenuwstelsel, psychische stoornissen, urogenitale aandoeningen en letsel en minder voor kanker (nieuwe diagnoses) en het bewegingsapparaat. Bij een aantal aandoeningen zien we een direct verband met dementie, bijvoorbeeld psychische stoornissen en letsel, waarvan de dementie de oorzaak is. In een aantal gevallen is er zo op het eerste oog geen logisch verband. Wanneer we echter nog een niveau dieper inzoomen, bijvoorbeeld op hartvaatstelsel, dan zien we in figuur 4 dat mensen met dementie 2x zo vaak een beroerte krijgen.

Figuur 3 Aandoeningen aan het hartvaatstelsel komen vaker voor bij dementiepatiënten

Kosten in euro's per persoon in 2017

Figuur 4 Mensen met dementie én problemen aan het hartvaatstelsel krijgen 2x zo vaak een beroerte

Kosten in euro's per persoon in 2017

Maatwerk

Het in kaart brengen van de integrale zorgkosten van een subpopulatie is maatwerk. Alleen dan kunnen we exact dat inzicht geven dat je nodig hebt.  Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met één van onze consultants. Zij vertellen je graag over de mogelijkheden.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support