Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Zorggebruik van mensen met dementie in beeld

Deel dit bericht via

Let op: eind 2021 hebben we een nieuwe methode geïntroduceerd om de dementiepopulatie te bepalen. Aanleiding was de constatering dat het doortrekken van de bestaande methode tot een onrealistische toename zou leiden, de neerwaartse bijstelling van de populatie door Alzheimer Nederland en – niet in het minst – de reacties van externe deskundigen en instituten zoals het RIVM op de methode. Onderstaande cijfers zijn nog gebaseerd op de oude methode. Zie voor actuele cijfers en een toelichting op de nieuwe rekenmethode deze factsheet.

Voor het eerst is het gelukt om een bijna volledig beeld te schetsen van de zorg voor mensen met dementie. Vektis heeft zicht op alle zorgdeclaraties, ongeacht waar deze zorg heeft plaatsgevonden en door wie, en daardoor zijn we in staat om domein-overstijgende inzichten te bieden. Alleen dat al maakt dit onderzoek uniek.

De totale groep van mensen met dementie, die Vektis op basis van beschikbare declaratiegegevens in beeld heeft, bestaat in 2017 uit 256.000 mensen. Daarvan woonden begin 2017 175 duizend thuis en 82 duizend in een instelling. Vektis heeft op basis van de schattingen van Alzheimer Nederland ongeveer 50 duizend mensen met dementie niet in beeld. Deze groep mensen is thuiswonend en ontvangt waarschijnlijk uitsluitend ondersteuning vanuit mantelzorg en WMO.

Grote verschillen in zorggebruik dementienetwerken

Het meest in het oog springende resultaat van dit onderzoek is dat er grote regionale verschillen zijn in het zorggebruik van mensen met dementie. Dementienetwerken organiseren ieder op de eigen manier de zorg voor mensen met dementie. Daardoor zet het ene netwerk bijvoorbeeld meer wijkverpleging in dan het andere netwerk. Het verschil in zorggebruik zien we logischerwijs ook terug in de zorgkosten. De verschillen lopen op tot 8.500 euro per patiënt per jaar.

We zien daarnaast dat het inzetten van casemanagement dementie een positief effect heeft. Want in dementienetwerken waar meer mensen met dementie casemanagement krijgen, wonen er meer thuis en is bij escalatiezorg de duur van het eerstelijnsverblijf korter.

Waarom dit onderzoek?

Dementie heeft een grote impact op het leven van de persoon met dementie, en dat van zijn naasten. Dagelijks komen er ongeveer 120 mensen met dementie bij.  Het aantal mensen met dementie stijgt door de vergrijzing explosief naar meer dan een half miljoen in 2040. Volgens artsen en onderzoekers is het de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt. Goede dementiezorg leidt tot behoud of verbetering van de kwaliteit van leven. Het is van belang om zorg te leveren op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste professional.

Vektis deed dit onderzoek naar dementie in Nederland op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van dementiezorg.

Download het complete onderzoeksrapport via de link in het download-blok rechts op deze pagina.
Mensen met dementie hebben 3x zoveel zorg nodig

Begin 2019 publiceerde Vektis enkele inzichten over de integrale zorgkosten bij patiënten met dementie. Daaruit bleek onder meer dat mensen met dementie 3x zoveel zorg nodig hebben, met name wijkverpleging. Een ander opvallend inzicht is dat mensen met dementie vaker aandoeningen hebben aan het hartvaatstelsel dan mensen zonder dementie.