Beschikbare data

Met visualisaties en rapporten tonen we in de Gemeentezorgspiegel zorginzichten voor elke gemeente. Op deze webpagina lees je meer over de informatie in de Gemeentezorgspiegel en hoe wij omgaan met informatiebeveiliging.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

In de Gemeentezorgspiegel worden zorgkosten en zorggebruik vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet integraal weergegeven op landelijk, gemeente-, wijk- en buurtniveau volgens de CBS-indeling. De gegevens vanuit de Wlz en Zvw worden geleverd door zorgverzekeraars en zorgkantoren. De aangesloten gemeenten die de lokale gegevens Jeugdwet willen inzien verwachten we een jaarlijkse gegevensaanlevering. Met het totaal aan gegevens komt het actuele, integrale beeld over de zorg in de gemeente tot stand.

Gegevensaanlevering over sociaal domein.png

De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving met interactieve dashboards en rapporten, onderverdeeld in verschillende onderwerpen. De informatie is ook beschikbaar in downloadbare bestanden, bijvoorbeeld om de informatie in de database van gemeenten te importeren. 

De Gemeentezorgspiegel is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

Onderwerp

Rapporten

Inhoud

Niveau

Zorggebruik in de gemeente wijk   Integraal inzicht in het zorggebruik en de zorgkosten in de gemeente vanuit de verschillende domeinen (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet). Waarbij Wmo gegevens opgehaald worden bij het CBS Op buurt-, wijk-, gemeente-, regio en landelijk niveau
Preventie Welzijn
Gezonde leefstijl
Dashboards rondom het onderwerp preventie. Waaronder het welzijn dashboard waarin de potentie weergegeven wordt op wijkniveau om interventies in te zetten rondom het onderwerp welzijn. Een dashboard rondom gezonde leefstijl waarin de declaraties van de Gecombineerde leefstijl interventies (GLI) zijn opgenomen Op wijk-, gemeente- en landelijk
GGZ EPA
GGZ-uitsplitsing
Wachttijden
Crisis
Inzicht in het zorggebruik van inwoners rondom het onderwerp GGZ. Met informatie over crisis ggz, ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA), wachttijden en een dashboard met het aantal GGZ gebruikers op GGZ-soort, bijvoorbeeld basis GGZ of POH-GGZ. Op wijk-, gemeente- en landelijk
Ouderen

Dementie en prognose
Huisartsenzorg 
Acute zorg
Wijkverpleging

Demografische ontwikkeling

Inzicht in het zorggebruik van inwoners boven de 65 voor de onderwerpen huisartsenzorg, wijkverpleging en acute zorg en dementie plus inzicht in de demografische ontwikkeling van de groep 65 plussers.  Op wijk*-,gemeente- en landelijk

*Alleen beschikbaar voor dementie
Verdeelmodel Farmaceutische Kosten 
Groepen (FKG's) 
GGZ
Somatisch
Inzicht in het aantal inwoners met medicatie voor chronische aandoeningen of een psychische aandoeningen Op wijk- en gemeenteniveau

 

Informatiebeveiliging

Om de veiligheid van de data in de Gemeentezorgspiegel te waarborgen treffen we maatregelen gericht op de inhoud van de data en de technologische oplossingen. De maatregelen worden in dit document beschreven. Meer informatie over de veiligheidsnormen van Vektis staat hier.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de informatieveiligheid van Vektis getoetst voor gemeenten. Het doel van deze toets is om zekerheid te geven aan gemeenten over de veiligheid van Vektis en de aansluiting op de Gemeentezorgspiegel. De VNG heeft de uitkomst van het onderzoek (in september 2022) als volgt beschreven:

“De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van VNG heeft een pre-DPIA (privacy)- en baselinetoets (beveiliging) uitgevoerd op de Gemeentezorgspiegel, mede op verzoek van verschillende gemeenten.

Er is geconcludeerd op basis van de resultaten uit de pre-DPIA- en baselinetoets dat er geen risico's zijn voor gemeenten om aan te sluiten en gebruik te maken van de Gemeentezorgspiegel. Er hebben tevens meerdere gemeenten meegekeken met de resultaten en de toelichting van de VNG hierop, dit heeft plaatsgevonden op 12 september tijdens de klankbordgroep van gemeenten voor de Gemeentezorgspiegel.”

Vektis als verwerker

De aangeleverde data van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten maken wij met de Gemeentezorgspiegel toegankelijk. Vektis is slechts de verwerker van de data. Zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de declaratiegegevens. Van gemeenten ontvangen we de Jeugdwet-informatie op geaggregeerd (niet naar personen herleidbaar) niveau met totale aantallen per geslacht, leeftijdscategorie, zorgsoort en inwoners per wijk. Aan deze gegevensbestanden passen we niets aan. De Wmo-informatie wordt centraal op geaggregeerd niveau aangeleverd door het CBS.