Beschikbare data

Met visualisaties en rapporten tonen we in de Gemeentezorgspiegel zorginzichten voor elke gemeente. Op deze webpagina lees je meer over de informatie in de Gemeentezorgspiegel en hoe wij omgaan met informatiebeveiliging.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

In de Gemeentezorgspiegel worden zorgkosten en zorggebruik vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet integraal weergegeven op landelijk, gemeente-, wijk- en buurtniveau volgens de CBS-indeling. De gegevens vanuit de Wlz en Zvw worden geleverd door zorgverzekeraars en zorgkantoren. Van aangesloten gemeenten verwachten we een jaarlijkse gegevensaanlevering met lokale gegevens over het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet). Met het totaal aan gegevens komt het actuele, integrale beeld over de zorg in de gemeente tot stand.

Gegevensaanlevering over sociaal domein.png

De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving met interactieve dashboards en rapporten, onderverdeeld in verschillende onderwerpen. De informatie is ook beschikbaar in downloadbare bestanden, bijvoorbeeld om de informatie in de database van gemeenten te importeren. 

De Gemeentezorgspiegel is onderverdeeld in 7 onderwerpen:

Onderwerp

Rapport

Niveau

Zorggebruik in de gemeente/wijk  Integraal inzicht in het zorggebruik en de zorgkosten in de gemeente vanuit de verschillende domeinen (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet) Op buurt-, wijk-, gemeente- en landelijk niveau
Verdeelmodel Farmaceutische Kosten 
Groepen (FKG's) 
Inzicht in het aantal inwoners met medicatie voor chronische aandoeningen of een psychische aandoeningen Op wijk- en gemeenteniveau
Wachttijden geestelijke gezondheidszorg (GGZ)  Inzicht in de aanmeld- en behandelwachttijden binnen de ggz voor verschillende aandoeningen Per regio en zorgaanbieder
Monitor EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen) Inzicht in de prevalentie en de zorgkosten voor volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) Op wijk- en gemeenteniveau
Monitor Crisis GGZ Inzicht in het aantal crisisbehandelingen en het aantal verblijfsdagen per crisis-patiënt Op gemeente- en landelijk niveau
Monitor Dementie  Inzicht in het zorggebruik en de zorgkosten van thuiswonende mensen met dementie Op wijk-, gemeente- en landelijk niveau
GGZ uitsplitsing Inzicht in de aantallen inwoners die geestelijke gezondheidszorg krijgen, verdeeld over verschillende GGZ categorieën vanuit de Zvw en Wlz Op buurt-, wijk-, gemeente- en landelijk niveau
Monitor Ouderenzorg Inzicht in het zorggebruik van inwoners boven de 65 voor de onderwerpen huisartsenzorg, wijkverpleging en acute zorg. Inzicht in de demografische ontwikkeling van de groep 65 plussers.  Op gemeente- en landelijk niveau

Informatiebeveiliging

Om de veiligheid van de data in de Gemeentezorgspiegel te waarborgen treffen we maatregelen gericht op de inhoud van de data en de technologische oplossingen. De maatregelen worden in dit document beschreven. Meer informatie over de veiligheidsnormen van Vektis staat hier.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de informatieveiligheid van Vektis getoetst voor gemeenten. Het doel van deze toets is om zekerheid te geven aan gemeenten over de veiligheid van Vektis en de aansluiting op de Gemeentezorgspiegel. De VNG heeft de uitkomst van het onderzoek (in september 2022) als volgt beschreven:

“De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van VNG heeft een pre-DPIA (privacy)- en baselinetoets (beveiliging) uitgevoerd op de Gemeentezorgspiegel, mede op verzoek van verschillende gemeenten.

Er is geconcludeerd op basis van de resultaten uit de pre-DPIA- en baselinetoets dat er geen risico's zijn voor gemeenten om aan te sluiten en gebruik te maken van de Gemeentezorgspiegel. Er hebben tevens meerdere gemeenten meegekeken met de resultaten en de toelichting van de VNG hierop, dit heeft plaatsgevonden op 12 september tijdens de klankbordgroep van gemeenten voor de Gemeentezorgspiegel.”

Vektis als verwerker

De aangeleverde data van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten maken wij met de Gemeentezorgspiegel toegankelijk. Vektis is slechts de verwerker van de data. Zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de declaratiegegevens. Van gemeenten ontvangen we Wmo- en Jeugdwet-informatie op geaggregeerd (niet naar personen herleidbaar) niveau met totale aantallen per geslacht, leeftijdscategorie, zorgsoort en inwoners per wijk. Aan deze gegevensbestanden passen we niets aan.