Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

Praktijkspiegel

 • Wat is de Praktijkspiegel?

  De Praktijkspiegel geeft zicht op een groot aantal facetten van de gedeclareerde zorg van uw patiënten. Bekijk gegevens over onder meer de samenstelling van uw patiëntenpopulatie, het medicijngebruik, de bezoekfrequentie en de behandeling door specialisten. Daarmee geeft de Praktijkspiegel inzicht in de zorg die u en andere zorgverleners leveren aan alle bij de praktijk ingeschreven patiënten.


  Waar komt de informatie in de Praktijkspiegel vandaan? 
  De gebruikte data zijn afkomstig uit verschillende informatiesystemen van Vektis. Deze systemen bevatten de goedgekeurde en uitbetaalde zorgdeclaraties. Voor deze systemen leveren zorgverzekeraars op maand- of kwartaalbasis bestanden aan. Wij controleren deze bestanden zorgvuldig. Vektis voert geen aanpassingen uit op de bestanden.  
  Voor de algemene praktijkgegevens zijn we uitgegaan van de situatie op 1 juli van het rapportagejaar, zoals in het AGB-register is vastgelegd. In geval deze gegevens niet kloppen, wijzig dit dan zelf in je AGB-registratie.

 • Wie heeft er toegang tot mijn Praktijkspiegel?

  De Praktijkspiegel is in eerste instantie alleen beschikbaar voor zorgverzekeraars en de praktijkeigenaar. Andere huisartsen die aan uw praktijk zijn verbonden kunnen ook toegang aanvragen tot de Praktijkspiegel. De autorisatiebeheerder kan deze aanvraag goedkeuren of afkeuren.
  Huisartsen kunnen alleen hun eigen Praktijkspiegel downloaden, niet die van andere praktijken. Om toegang te krijgen heeft u een Vektis account en een AGB-code nodig.

  Praktijkmanagers en assistenten zonder AGB-code kunnen de Praktijkspiegel ook downloaden. Hiervoor kunnen zij een account aanmaken met de AGB-code van de onderneming. Een account aanmaken kan hier.

 • Wat is er gewijzigd in de laatste versie?

  De huidige versie (versie 3.3) van de Praktijkspiegel bevat voor alle zorgsoorten de cijfers over 2019 t/m 2023. 

  In deze versie van de Praktijkspiegel zijn drie wijzigingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn gedaan op basis van input van gebruikers. Dit is uitgevraagd 
  in het klanttevredenheidsonderzoek en tevens in een gebruikersgroep. Hiermee probeert Vektis zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van 
  gebruikers.

  1. Percentage patiënten met een MTVP declaratie
  In het hoofdstuk patiëntpopulatie is het percentage patiënten met een MTVP (Meer Tijd Voor de Patiënt) declaratie toegevoegd. Deze is toegevoegd, 
  omdat er behoefte was aan inzicht of een praktijk wel of geen declaraties voor MTVP declareert. 

  2. Aantal consulten POH-GGZ
  Naast het overzicht van de gemiddelde kosten per ingeschreven patiënt, dat al in de praktijkspiegel zat, is nu het aantal consulten POH-GGZ met daarbij 
  het landelijk en regionaal verwacht aantal consulten POH-GGZ toegevoegd. 

  3. Onderscheid tussen gemiddelde kosten per ingeschreven patiënt per zorgstroom eerstelijn en gemiddelde kosten per ingeschreven patiënt per 
  zorgstroom tweedelijn
  De gemiddelde kosten per ingeschreven patiënt per zorgstroom was bij de vorige versie nog in één overzicht, waardoor sommige eerstelijns zorgstromen 
  niet goed te lezen waren i.v.m. de grote kostenverschillen. Dit is aangepast door gemiddelde kosten per ingeschreven patiënt voor de eerste- en 
  tweedelijns zorgstromen in twee verschillende overzichten te plaatsen (4.8 en 4.9)

 • Op welke gegevens is de Praktijkspiegel gebaseerd?

  De weergegeven kosten en aantallen in de praktijkspiegel zijn gebaseerd op de declaratiegegevens van zorgverzekeraars. Vektis is daarbij afhankelijk van de verschillende zorgverzekeraars voor de kwaliteit en de aanlevering van de declaratiegegevens. Het kan daarom voorkomen dat cijfers in een volgende Praktijkspiegel zijn bijgesteld.

  De praktijkgegevens en huisartsgegevens zijn gebaseerd op de informatie uit het AGB-register.

 • Hoe actueel is de data in de Praktijkspiegel?

  De praktijkspiegel is zo actueel mogelijk. Bij alle zorgsegmenten wordt in principe de kostenontwikkeling van de afgelopen vijf jaar getoond. Het is echter mogelijk dat het meest recente jaar nog niet wordt getoond.

  We streven er naar om met de data in de Praktijkspiegel een compleet en betrouwbaar beeld te weergeven. Dat kan alleen als het zorgsegment voor het betreffende jaar (zo goed als) is uitgedeclareerd. Voor sommige zorgsegmenten duurt het langer voordat er voldoende informatie beschikbaar is. Dit speelt bijvoorbeeld in de medisch-specialistische zorg waar de diagnose-behandelcombinaties (dbc's) maximaal 120 dagen open kunnen staan.

 • In de Praktijkspiegel vergelijken jullie de cijfers met de waarde: ‘Verwacht voor uw praktijk’. Wat betekent dit?

  De verwachte waarde geeft aan wat voor het totaal van uw patiënten zou mogen worden verwacht als we uitgaan van het regionale respectievelijk landelijke zorggebruik. Hierbij kijken we naar de patiëntkenmerken vijfjaarsleeftijdsklasse, geslacht en sociaal-economische status (SES-WOA). Voor elke combinatie/groep (bijvoorbeeld vrouwen in de leeftijd van 65 tot 70 jaar met een SES-WOA score Midden) wordt het gemiddelde zorggebruik per ingeschreven patiënt op regionaal respectievelijk landelijk niveau berekend. Op praktijkniveau wordt het aantal mensen per groep vermenigvuldigd met de gemiddelde waarde per groep om de verwachte waarde van de praktijk te bepalen.  

 • Wat moet ik doen als de pdf niet opent?

  Mogelijk is Adobe Reader op uw computer verouderd of niet beschikbaar. Download en (her)installeer Adobe Reader.

 • Waarom zie ik geen praktijkspiegel na inlog?

  Er zijn een aantal gevallen waarbij er geen praktijkspiegel klaar staat om te downloaden. Dit zijn de meest voorkomende redenen:  

  1. De praktijk heeft een begindatum in het AGB-register na 1 januari 2024. Er zijn dan nog geen of te weinig declaratiegegevens van uw praktijkpopulatie. 

  2. Er konden geen patiënten worden toegewezen aan de praktijk. We stellen de patiëntenpopulatie in de Praktijkspiegel samen op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven in het derde kwartaal. Hierbij is het essentieel dat de huisarts elke patiënt aan maximaal één praktijk toewijst. Is dit niet het geval, dan tellen we deze patiënten niet mee. 

  3. De einddatum van de praktijk in het AGB-register ligt in het verleden. Als dit de enige reden is, is de Praktijkspiegel alsnog op te vragen via het contactformulier. Let hierbij op dat u dit verzoek stuurt vanaf een praktijk mailadres, de AGB-code van de praktijk vermeldt, en dat u ook toestemming geeft dat het verzonden wordt per email. Bij praktijk overname, is er toestemming nodig van beide partijen en sturen we de Praktijkspiegel naar de huidige eigenaar. 

 • Waarom komt het aantal huisartsen of patiënten in de Praktijkspiegel niet overeen met mijn eigen administratie?

  Aantal huisartsen

  De werkzame huisartsen zijn vastgesteld op basis van de AGB-registratie.   
  Als blijkt dat binnen de Praktijkspiegel niet de juiste huisartsen staan vermeld, is het mogelijk om dit zelf in het AGB-register aan te passen

  Aantal patiënten 
  We hebben de patiëntenpopulatie in uw Praktijkspiegel samengesteld op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven in het derde kwartaal. Hierbij is het essentieel dat de huisarts elke patiënt aan maximaal één praktijk toewijst. Is dit niet het geval, dan tellen we deze patiënten niet mee. 
   
  Het kan ook voorkomen dat een huisarts in het AGB-register bij meerdere huisartsenpraktijken geregistreerd staat. Patiënten die op naam van deze huisarts staan tellen we dan ook niet mee. 
  Zie Hoofdstuk 3 van de Toelichting voor uitgebreidere uitleg over de totstandkoming van het ‘Aantal ingeschreven’ patiënten.

 • Komen de postcodes, waarvoor in de Praktijkspiegel een laag inkomen is vastgesteld, overeen met de postcodes van de opslagwijken?

  De sociaal-economische status is gebaseerd op welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de SES-WOA score in 2022 geïntroduceerd. De score is berekend per huishouden voor de jaren 2014-2019 en is beschikbaar op buurt- en wijkniveau. Deze indeling hoeft niet overeen te komen met de postcodegebieden van de opslagwijken.

 • Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over de Praktijkspiegel?

  In het toelichtingsdocument vindt u uitgebreide informatie over de Praktijkspiegel per hoofdstuk uitgewerkt.

  Is uw vraag daarmee niet beantwoord, neem dan contact met ons via het contactformulier. Vemeld hierbij de AGB-code van de betreffende praktijk in de mail. Zo kunnen we u sneller helpen.