Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

JWT001-VEKT Retourcode (01)

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Retourcode (01)

ID
JWT001-VEKT

Beschrijving
Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.

Publicatiedatum   
02-06-2015

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
0001 Bericht is afgekeurd om technische redenen Van toepassing op alle detailrecordtypen. 01-01-2015
0002 Kenmerk record ontbreekt of is onjuist. Van toepassing op alle detailrecordtypen. 01-01-2015
0003 Reserve ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0010 Code externe-integratiebericht ontbreekt of is onjuist. Afkeuring als veld andere dan numerieke tekens of waarde '000' bevat. 01-01-2015
0011 Versienummer berichtstandaard ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0013 Code servicebureau ontbreekt, is onbekend of onjuist. 01-01-2015
0014 Zorgverlenerscode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord). 01-01-2015
0016 Praktijkcode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord). 01-01-2015
0017 Instellingscode, ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord). 01-01-2015
0018 Gemeentecode ontbreekt of is onjuist (voorlooprecord). 01-01-2015
0020 Begindatum declaratieperiode ontbreekt of is onjuist. Afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of niet voldoet aan het datumformat. 01-01-2015
0021 Einddatum declaratieperiode ontbreekt of is onjuist. Afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of niet voldoet aan het datumformat. Ook: einddatum declaratieperiode ligt voor begindatum declaratieperiode. 01-01-2015
0025 Dagtekening factuur ontbreekt of is niet bestaand. 01-01-2015
0030 Factuurnummer declarant ontbreekt, is onjuist of is niet uniek (nummer is reeds gebruikt in een voorgaande factuur). 01-01-2015
0031 Valutacode ontbreekt of is onjuist. Afwijzing als veld spaties of niet-bestaande code bevat . 01-01-2015
0035 Versieaanduiding informatiesysteem softwareleverancier ontbreek of is onjuist. 01-01-2015
0150 Totaal declaratie-/factuurbedrag ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaalsom van de declaratiebedragen in het prestatierecord. 01-01-2015
0151 Aantal verzekerdenrecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2015
0153 Aantal commentaarrecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2015
0156 Totaal aantal detailrecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal detailrecords. 01-01-2015
0157 Aantal debiteurrecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2015
0158 Aantal prestatierecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2015
0200 Geen opmerking bij dit recordtype. Geen fouten geconstateerd in het desbetreffende record. 01-01-2015
0208 Sluitrecord ontbreekt. 01-01-2015
0310 Voorletters ontbreken of zijn onjuist (verzekerde). Gelet op de afspraken in de invulinstructies wordt voor elke soort declaratiebericht geadviseerd deze retourcode restrictief toe te passen. 01-01-2015
0312 Naam verzekerde (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0316 Code land verzekerde ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0317 Naamcode/naamgebruik (01) ontbreekt of is onjuist. Veld bevat niet de voorgeschreven waarde '01'. 01-01-2015
0351 Code geslacht ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0397 Naamcode/naamgebruik (03) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0406 Huisnummer (huisadres) ontbreekt of is onjuist (verzekerde). Gelet op de afspraken in de invulinstructies wordt voor elke soort declaratiebericht geadviseerd deze retourcode restrictief toe te passen. 01-01-2015
0408 Postcode ontbreekt of onjuist. 01-01-2015
0423 Gemeentecode ontbreekt of is onjuist (detailrecord). De gemeentecode dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2015
0431 Postcode buitenland ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0435 Burgerservicenummer (BSN) verzekerde ontbreekt of is onjuist. Ook retourcode als er nullen staan. Voor het gebruik wordt verwezen naar de Invulinstructie bij de diverse declaratiestandaarden. Het BSN dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2015
0523 Indicatie ongeval ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0540 Aanduiding diagnosecodelijst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0550 Machtigingsnummer / meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0559 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder heeft geen overeenkomst met declarerende praktijk of instelling. Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder heeft geen relatie met declarerende praktijk of instelling 01-01-2015
0562 Zorgverlener is niet erkend of bevoegd tot uitvoering van opgegeven prestatie. 01-01-2015
0581 Aanduiding productcodelijst ontbreekt of is onjuist. De aanduiding productcodelijst dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2015
0582 Productcode (of artikel [AP] GPH-/DBC-declaratiecode) ontbreekt of is onjuist (niet bestaande code). Houdt niet de DBC-prestatiecode in. De prestatiecode dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2015
0611 Tarief product ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken. 01-01-2015
0630 Debiteurnummer ontbreekt of is onjuist. Het debiteurnummer dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2015
0631 Indicatie debet/credit ontbreekt of is onjuist. Altijd op berichtniveau: gevolg altijd afkeuring. 01-01-2015
0638 Aantal uitgevoerde producten of hoeveelheid afgeleverd ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0643 Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0651 Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatie verblijf ontbreekt of is onjuist. Er wordt bij de creditering verwezen naar een eerdere debitering. Maar deze debitering blijkt een afgewezen declaratie te betreffen, is al verwezen door een andere creditering of is in hetzelfde declaratiebestand opgenomen. Deze aanlevering is niet juist; de declarant dient ervoor te zorgen dat creditering van een debitering binnen dezelfde declaratie niet voorkomt. 01-01-2015
0754 Regelnummer vrije tekst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
0755 Vrije tekst ontbreekt of is onjuist. Bijvoorbeeld: een veld dat alleen spaties bevat. 01-01-2015
0801 Identificatie detailrecord ontbreekt of is onjuist. Van toepassing op alle detailrecordtypen. 01-01-2015
0804 Lengte record is onjuist. 01-01-2015
0836 Huisnummertoevoeging (huisadres) verzekerde ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
1000 Code indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
1060 Cliëntnummer indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
1061 Indicatie-aanvraagnummer indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
1062 Indicatiebesluitnummer indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
1110 Waarde gemeentecode moet gelijk zijn aan waarde gemeentecode voorlooprecord. 01-01-2015
1112 Productcategorie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
1113 Functiecode / zorgzwaartepakketcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
5703 DBC-prestatiecode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
5755 DBC-poortspecialisme is onbekend of onjuist. 01-01-2015
5800 Soort prestatie/tarief ontbreekt of is onjuist. De soort prestatie/tarief dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2015
5803 Verrekenpercentage/factor ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8001 Declaratie is volledig toegewezen 01-01-2015
8002 Record is niet beoordeeld (wegens afkeuring boven- of ondergeschikt[e] record[s]) 01-01-2015
8004 Combinatie BSN en geboortedatum verzekerde is onjuist 01-01-2015
8007 (Begin-/eind)datum product ontbreekt of is onjuist. De begindatum product dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2015
8011 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist. Eén van beide velden moet gevuld zijn; uitvoerder is bijv. ook vervoerder. Voor het ZH-bericht betreft het de retourmelding voor het veld Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder (01). 01-01-2015
8014 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8016 BTW-percentage declaratie-/factuurbedrag is onjuist. 01-01-2015
8021 Referentienummer dit prestatie- verblijfrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd). 01-01-2015
8026 Volgorde recordtypen is niet correct. 01-01-2015
8027 Subversienummer ontbreekt of is onjuist. 00' wordt niet afgekeurd, indien de subversie van de standaard ook daadwerkelijk '00' is. 01-01-2015
8028 Soort bericht ontbreekt of is onjuist. Afkeuring als veld spaties bevat of andere waarde dan de tabel bevat of als aanduiding (T of P) niet overeenstemt met het doel waarvoor het bestand is ingediend. 01-01-2015
8029 Identificatiecode betaling aan ontbreekt of is onjuist. Afkeuring als veld de waarde '0' bevat of andere waarde dan de tabel bevat. 01-01-2015
8030 Indicatie cliënt overleden ontbreekt of is onjuist. Deze retourcode wordt alleen door servicebureaus gebruikt. 01-01-2015
8031 Doorsturen toegestaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8032 Berekend bedrag ontbreekt of voldoet niet aan format. Betreft alleen de technische vulling van het veld; dus deze retourcode bij een veld dat leeg is of niet uitsluitend cijfers bevat. 01-01-2015
8033 Declaratie-/factuurbedrag ontbreekt of voldoet niet aan format. Betreft alleen de technische vulling van het veld; dus deze retourcode bij een veld dat leeg is of niet uitsluitend cijfers bevat. 01-01-2015
8061 Gemeente ondersteunt het ontvangen declaratiebestand via VECOZO volgens gebruikte standaard (soort EI-standaard of (sub)versienummer) niet. 01-01-2015
8062 Debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan. 01-01-2015
8063 Berekend bedrag mag niet lager zijn dan gedeclareerd bedrag. 01-01-2015
8064 Indicaties debet/credit mogen niet verschillend zijn binnen één record inclusief onderliggende records. 01-01-2015
8066 Geen relatie bekend tussen zorgverlener in voorlooprecord en praktijk in voorlooprecord. Indien er geen relatie bestaat dan wordt de declaratie in totaliteit afgewezen. 01-01-2015
8075 Recordtype 03 (Debiteurrecord) niet toegestaan bij bestandsuitwisseling naar zorgverzekeraar. 01-01-2015
8095 CR/LF zonder voorafgaand record of record zonder aansluitend CR/LF is niet toegestaan. Dus ook een extra CR/LF onderaan een bestand na een laatste record met CR/LF is niet toegestaan. Retourcode is door iedereen te gebruiken; primaire technische controle door Vecozo . 01-01-2015
8101 Verzekerdennummer ontbreekt of is onjuist. Het verzekerdennummer dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2015
8102 Prestatievolgnummer ontbreekt of is onjuist. Het prestatievolgnummer dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2015
8107 Plaatsingsbesluitnummer Ministerie van Justitie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8111 Zorgtrajectnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8125 Afsluitreden zorgtraject/subtraject ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8151 Geboortedatum verzekerde ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8153 Naamcode/naamgebruik (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8165 De combinatie van bericht, versienr en subversienr is onjuist. 01-01-2015
8166 Code informatiesysteem softwareleverancier+versienummer informatiesysteem softwareleverancier moeten beide gevuld zijn of niet gevuld zijn. Het betreft de gegevens Code informatiesysteem softwareleverancier en Versienummer informatiesysteem softwareleverancier. 01-01-2015
8167 Zorgverlenerscode moet gevuld zijn indien praktijkcode gevuld is. 01-01-2015
8168 Zorgverlenerscode mag niet gevuld zijn indien instellingscode gevuld is. 01-01-2015
8169 Praktijkcode mag niet gevuld zijn indien instellingscode gevuld is. 01-01-2015
8170 Praktijkcode en zorgverlenerscode moeten gevuld zijn indien instellingscode leeg is. 01-01-2015
8171 Code servicebureau moet gevuld zijn indien identificatiecode betaling aan gelijk is aan 1. 01-01-2015
8172 Zorgverlenerscode moet gevuld zijn indien identificatiecode betaling aan gelijk is aan 2. 01-01-2015
8173 Praktijkcode moet gevuld zijn indien identificatiecode betaling aan gelijk is aan 3. 01-01-2015
8174 Instellingscode moet gevuld zijn indien identificatiebetaling aan gelijk is aan 4. 01-01-2015
8175 Einddatum declaratieperiode moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de begindatum declaratieperiode. 01-01-2015
8177 Begindatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. 01-01-2015
8178 Einddatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. 01-01-2015
8181 Naam verzekerde (02) moet gevuld zijn indien naamcode/naamgebruik (02) gevuld is. 01-01-2015
8182 Postcode buitenland mag niet gevuld zijn indien postcode Nederland gevuld is. 01-01-2015 01-01-2015
8183 Postcode Nederland mag niet gevuld zijn indien postcode buitenland gevuld is. 01-01-2015 01-01-2015
8184 Code land verzekerde moet gevuld zijn indien postcode buitenland gevuld is. 01-01-2015 01-01-2015
8185 Postcode buitenland mag niet gevuld zijn indien code land is Nederland en andersom. 01-01-2015 01-01-2015
8186 Postcode Nederland mag niet gevuld zijn indien code land is buitenland en andersom. 01-01-2015 01-01-2015
8187 De prestatie hoort niet bij deze verzekerde. De combinatie van de waarden van de logische sleutel rubrieken in het verzekerdenrecord moet gelijk zijn aan de waarden van de gelijke rubrieken in de onderliggende detailrecords. 01-01-2015
8188 Einddatum product moet groter zijn dan of gelijk zijn aan begindatum product. 01-01-2015
8193 Referentienummer voorgaande gerelateerd prestatierecord moet gevuld zijn in geval van creditregel. 01-01-2015
8194 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal declaratie-/factuurbedrag met "nullen" gevuld is. 01-01-2015
8198 Het bestand kan niet worden doorgestuurd. De gemeente is niet aangesloten op het elektronisch declaratieportaal van VECOZO. 01-01-2015
8199 Voorlooprecord komt ten onrechte meerdere keren voor. 01-01-2015
8200 Sluitrecord komt ten onrechte meerdere keren voor. 01-01-2015
8201 Code informatiesysteem ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8202 Patiënt(identificatie)nummer is onjuist. 01-01-2015
8206 BTW-identificatienummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8207 Referentienummer dit prestatierecord moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2015
8215 Waarde Berekend bedrag is ongelijk aan waarde Aantal uitgevoerde producten maal Tarief product (incl. BTW). 01-01-2015
8222 Begindatum product ligt voor toegestane datum. Ingangsdatum 01-01-2011 01-01-2015
8223 Naam verzekerde (02) mag niet gevuld zijn indien naamcode/naamgebruik (02) gelijk is aan 0. 01-01-2015
8227 Identificatie commentaarecord heeft geen bijbehorende identificatie detailrecord in dit bestand. Identificatie detailrecord moet gelijk zijn aan identificatie detailrecord in een bovenliggend detailrecord. 01-01-2015
8228 Voorvoegsel verzekerde (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8234 Code (zelf)verwijzer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8236 Aanduiding prestatiecodelijst (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8237 Aanduiding prestatiecodelijst (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8238 Referentienummer dit tariefrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd). 01-01-2015
8239 Aantal tariefrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8255 Zorgactiviteitcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8256 Referentienummer voorgaande gerelateerde tariefrecord ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8257 Het tariefrecord hoort niet bij dit prestatierecord. 01-01-2015
8258 Referentienummer dit tariefrecord moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2015
8259 Referentienummer voorgaande gerelateerd tariefrecord moet gevuld zijn in geval van creditregel. 01-01-2015
8269 Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2015
8282 Voorvoegsel verzekerde (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8283 Naam verzekerde (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8284 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer en/of Specialisme voorschrijver/verwijzer niet juist ingevuld in relatie met Code (zelf)verwijzer 01-01-2015
8296 Bedrag ontvangen eigen bijdrage ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8297 Soort prestatie/tarief ontbreekt of is onjuist in relatie met de DBC prestatiecode. 01-01-2015
8298 Aanduiding prestatiecodelijst (02) mag niet gelijk zijn aan aanduiding prestatiecodelijst (01). 01-01-2015
8300 DBC prestatiecode ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8301 Poortspecialisme ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8302 Begindatum prestatie moet gelijk zijn aan begindatum deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8303 Einddatum prestatie moet gelijk zijn aan einddatum deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8304 Zorgverlenersspecificatie behandelaar/uitvoerder (subberoepgroep) ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8305 Declaratiecode moet gelijk zijn aan declaratiecode deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8306 DBC prestatiecode en/of zorgtrajectnummer ontbreekt in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8307 Declaratiecode mag niet gelijk zijn aan declaratiecode deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8308 Aantal uitgevoerde prestaties is niet gelijk aan aantal dagen in periode begindatum deelprestratie t/m einddatum deelprestatie. 01-01-2015
8309 Begindatum deelprestatie moet gelijk zijn aan of groter zijn dan begindatum prestatie. 01-01-2015
8310 Einddatum deelprestatie moet gelijk zijn aan of groter zijn dan begindatum deelprestatie. 01-01-2015
8311 Referentienummer voorgaande gerelateerde tariefrecord moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2015
8314 Eén of meer recordtypen zijn niet toegestaan 01-01-2015
8327 Declaratiecode deelprestatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8352 Productcategorie of zorgzwaartepakketcode moet gevuld zijn als AWBZ prestatiecodelijst en indicatiebesluitnummer indicatieorgaan zijn gevuld 01-01-2015 01-01-2015
8376 Verzekerdenrecord is niet uniek in bestand. 01-01-2015
8382 Begindatum declaratieperiode ligt voor toegestane datum. 01-01-2015
8414 Begindatum deelprestatie moet gelijk zijn aan einddatum deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8440 Referentienummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8441 Dagtekening retourbericht ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8442 Retourcode (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8443 Berekend bedrag zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8444 Toegekend bedrag ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8445 Aantal verzekerdenrecords retour ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8446 Aantal debiteurrecords retour ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8447 Aantal prestatierecords retour ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8448 Aantal commentaarrecords retour ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8449 Totaal aantal detailrecords retour ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8450 Totaal ingediend declaratiebedrag ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8451 Totaal toegekend bedrag ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8452 Retourcode (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8453 Retourcode (03) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8454 Dagtekening retourbericht moet groter zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. 01-01-2015
8455 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben, indien het totaal ingediend declaratie-/factuurbedrag niet gevuld is. 01-01-2015
8456 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal toegekend bedrag niet gevuld is. 01-01-2015
8597 Aantal tariefrecords retour ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8611 Einddatum deelprestatie moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan einddatum prestatie. 01-01-2016
8616 Verwijsdatum ontbreekt of is onjuist 01-01-2015
8617 Instellingscode of praktijkcode voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist 01-01-2015
8620 Code herdeclaratie ontbreekt of is onjuist 01-01-2015
8621 (Begin-/eind)datum zorgactiviteit ontbreekt of is onjuist 01-01-2015
8624 Referentienummer dit zorgactiviteitrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd) 01-01-2015
8625 Referentienummer dit zorgactiviteitrecord moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2015
8626 Referentienummer voorgaande gerelateerde zorgactiviteitrecord ontbreekt of is onjuist 01-01-2015
8627 Referentienummer voorgaande gerelateerd zorgactiviteitrecord moet gevuld zijn in geval van creditregel 01-01-2015
8628 Aantal zorgactiviteitrecords ontbreekt of is onjuist 01-01-2015
8629 Aantal zorgactiviteitrecords retour ontbreekt of is onjuist 01-01-2015
8633 Het zorgactiviteitrecord hoort niet bij dit prestatierecord 01-01-2015
8634 Afwijkende instellingscode zorgactiviteit moet afwijken van de declarerende instelling 01-01-2015
8643 Begindatum zorgactiviteit moet groter zijn dan of gelijk zijn aan Begindatum prestatie 01-01-2015
8649 Zorgverlenerscode hoofdbehandelaar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8650 Beroep hoofdbehandelaar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8651 Diagnose hoofdgroep ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8652 Tijdseenheid zorgactiviteit ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8653 Aantal tijdseenheden zorgactiviteit ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8654 Tijdseenheid tijdsbesteding ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8655 Aantal tijdseenheden totaal ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8656 Aantal tijdseenheden direct ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8657 Aantal tijdseenheden indirect ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8658 Afwijkende instellingscode/praktijkcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8659 Soort behandelaar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8660 Beroep medebehandelaar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8661 (Begin-/eind)datum tijdsbesteding ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8662 Referentienummer dit tijdsbestedingrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd). 01-01-2015
8663 Aantal tijdsbestedingrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8664 ROM J/N ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8665 Prestatierecord is niet uniek in bestand. 01-01-2015
8666 Beroep hoofdbehandelaar ontbreekt in relatie met zorgverlenerscode hoofdbehandelaar. 01-01-2015
8667 Tariefrecord is niet uniek in bestand. 01-01-2015
8668 Zorgverlenerscode hoofbehandelaar ontbreekt in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8669 Prestatiecode te verwachten ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8670 ROM J/N is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8671 Afsluitreden ontbreekt in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2015
8672 Zorgactiviteitrecord is niet uniek in bestand. 01-01-2015
8673 Het zorgactiviteitrecord ontbreekt of mag niet voorkomen bij deze prestatie. 01-01-2015
8674 Einddatum zorgactiviteit moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Einddatum prestatie. 01-01-2015
8675 Afwijkende praktijkcode zorgactiviteit moet afwijken van de declarerende praktijk. 01-01-2015
8676 Het tijdsbestedingrecord hoort niet bij dit prestatierecord. 01-01-2015
8677 Tijdsbestedingrecord is niet uniek in bestand. 01-01-2015
8678 Het tijdsbestedingrecord ontbreekt of mag niet voorkomen bij deze prestatie. 01-01-2015
8679 Begindatum tijdsbesteding moet groter zijn dan of gelijk zijn aan Begindatum prestatie. 01-01-2015
8680 Einddatum tijdsbesteding moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Einddatum prestatie. 01-01-2015
8681 Een van beide, aantal tijdseenheden direct of indirect, moet gevuld zijn. 01-01-2015
8682 Referentienummer dit tijdsbestedingrecord moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2015
8683 Referentienummer voorgaande gerelateerd tijdsbestedingrecord moet gevuld zijn in geval van creditregel. 01-01-2015
8815 Aantal tijdsbestedingrecords retour ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8816 Einddatum declaratie-/factuurperiode valt na factuurdatum. 01-01-2015
8817 Berekend bedrag moet gevuld zijn met nullen 01-01-2015
8818 Screening verwijzer ontbreekt of is onjuist 01-01-2015
8819 Diagnosecode primair ontbreekt of is onjuist 01-01-2015
8820 Referentienummer voorgaande gerelateerde tijdsbestedingsrecord ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015 31-12-2015
8821 Aanvraagnummer opdracht ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8822 Opdrachtnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2015
8832 Referentienummer voorgaande gerelateerde tijdsbestedingrecord ontbreekt of is onjuist. 01-01-2016
8833 Indicatie BTW-vrijstelling ontbreekt of is onjuist. 01-01-2016
8834 BTW-bedrag ontbreekt of voldoet niet aan format. 01-01-2016
8835 Totaal BTW-bedrag ontbreekt of is onjuist. 01-01-2016
8836 BTW-bedrag moet gevuld zijn met nullen. 01-01-2016
8837 BTW-bedrag moet gevuld zijn. 01-01-2016
8838 Totaal aantal detailrecords is groter dan maximum. 01-01-2016
8839 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal BTW-bedrag met "nullen" gevuld is. 01-01-2016

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden