COD367-VEKT Aanduiding prestatiecodelijst

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Aanduiding prestatiecodelijst

ID
COD367-VEKT

Beschrijving
Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

Publicatiedatum  
03-02-2021

Technisch beheer  
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
001 Zi-nummer (artikelnummer van G-standaard)(Zi = Z-index) Voorheen: KNMP-nummer.
Zie www.z-index.nl/g-standaard
01-01-1994
005 Verpleegafdelingen ziekenhuizen (tariefklasse) Door Vektis gecodeerde lijst van tariefklassen ziekenhuizen, waarvoor het CTG een tariefbeschikking heeft afgegeven. 01-01-1994 01-01-1999
006 CTG-codelijst nevenverrichtingen 01-01-1994 01-01-1999
007 NZa-codelijst tarieven voor medisch specialisten (exclusief psychiaters) Betreft de tariefgroepen I t/m XI, goedgekeurd door NZA-beschikking. 01-01-1994
008 Prestatiecodelijst huisartsenhulp (COD322-NZA) Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-01-1996
009 Prestatiecodelijst thuiszorgprodukt (exclusief kraamzorg) (COD148-VEKT) Betreft door CTG-beschikkingen goedgekeurde prestaties. 01-01-1997
010 Prestatiecodelijst mondzorg (COD981-VEKT) Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-01-2000
011 Prestatiecodelijst kraamzorg (COD267-NZA) Betreft alleen/hoofdzakelijk door NZA-beschikking goedgekeurde prestaties.
Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre...
01-01-1998
012 Prestatiecodelijst paramedische hulp (COD192-VEK2) Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-01-1999
013 Hoofdsoort zorgverlening GGZ (COD408-ZN) Betreft hoofdsoorten zorgverlening GGZ t.b.v. melden/machtigen. In beheer bij Zorgverzekeraars Nederland. 01-01-2009
014 Soort zorgverlening GGZ Betreft soorten zorgverlening GGZ, CTG codelijst, GGZ Nederland. 01-01-1996 01-01-1999
015 CTG codelijst tarieven voor tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie Tariefbeschikking, ten behoeve van ziekenfondsverzekerden en niet ziekenfondsverzekerden 01-01-2000 01-01-2008
016 NZa Tarieflijst instellingen Opgave prestaties en tarieven voor niet-DBC-instellingen.
Zie www.nza.nl. ÎIn circulaire CI/12/95c d.d. 27 november 2012 van de NZa is vermeld dat de Tarieflijst Instellingen per 01-01-2013 beeindigd is. Tijdelijk wordt deze prestatiecodelijst nog in declaraties gedoogd, zoals de VE303 en de QVE301.
01-01-1999
017 NZa codelijst intra- en semimurale zorg AWBZ (COD235-CTG) Codelijst gebaseerd op de indeling voor bekostigingscategorieën. 01-01-1999
018 NZa tarievenlijst psychiatrie 01-01-1999
019 GGZ nederland codelijst overige soorten zorg GGZ (COD414-GGZ) Niet gebaseerd op een NZA-beleidsregel of -bekostigingscategorie. 01-01-1999
020 BIO landelijke functiedefinities 01-01-1999
021 Productenboek (2000) LVT 01-01-2000
022 Arcares productenlijst 01-01-2000
023 NVAB-artikelcodering voor hoortoestellen NVAB is de Nederlandse Vereniging voor Audiciens Bedrijven.
Beheer NVAB; download via www.acousoft.nl/Downloads/NVABArtik...
01-01-2001
024 Generieke productcode hulpmiddelen (GPH) 01-01-2001
025 Aanvullende generieke productcode hulpmiddelen (A-GPH) 01-01-2002
026 BIO landelijke voorzieningen (COD545) 01-01-2001
027 Arcares dienstencatalogus 01-01-2000
028 Zrs productcode 01-01-2001
029 Verstrekkingencode 01-01-2001
030 Code bekostigingscategorieen 01-01-2001
031 BIO landelijke productdefinities 01-01-2001
032 Prestatiecodelijst verloskundige hulp (COD702-Vekt). Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-01-2002
033 Tarievenlijst orthodontie Voorheen COD182-CTS. 01-01-1996 01-01-2008
034 Codelijst AWBZ functiecode, VWS (COD732-VEKT) Zie www.vektis.nl/streams/standaardis... 01-01-2003
035 Codelijst AWBZ activiteitcode, VWS (COD743-VEKT) 01-01-2005
036 Hulpmiddelen in BeverOnline De Hulpmiddelendatabank van Nigella IT bevat artikelgegevens van diverse soorten hulpmiddelen. De Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH) is hierin opgenomen. 01-07-2013
037 Codelijst AWBZ Zorgcode, NZA (COD806) Combinatie functie-prestatiecodes NZA en overige tariefcodes NZA extramuraal; NZA-codes intramuraal. 01-01-2004
038 NZa tarievenlijst ambulancevervoer 01-01-2005 01-07-2008
039 Prestatiecodelijst zittend ziekenvervoer (COD155-VEKT) Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-01-2005
040 Prestatiecodelijst psychotherapie (COD822-VEKT) Betreft hoofdzakelijk door NZA-beschikking goedgekeurde prestaties (met aanvulling van enkele Vektis codes). 01-01-2005
041 NZa codelijst tarieven DBC, trajecten en O(V)P Zie www.nza.nl 01-01-2005
042 Prestatiecodelijst kraamzorg, aanvullende verzekering, Vektis 01-01-2006
043 Prestatiecodelijst bijzondere tandheelkunde 01-01-2000
044 Prestatiecodelijst mondhygiëne 01-01-2000
045 Prestatiecodelijst tandprothetische hulp 01-01-2000
046 Prestatiecodelijst jeugdtandverzorging (door instellingen) 01-01-2000
047 Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH) Download via www.vektis.nl/streams/standaardis... 01-01-2001
048 Prestatiecodelijst eerstelijnspsychologische hulp (COD388-NZA) Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-08-2006
049 Prestatiecodelijst paramedische hulp voor vrijgevestigde paramedici (COD975-VEKT) In beheer bij Vektis.
Toepassen voor PM304/PM305
01-01-2006
050 NZa codelijst tarieven GGZ-DBC's, GGZ-O(V)P's en GGZ-ZZP's Voor DBC zie werkenmetdbcs.nza.nl en voor OVP zie www.nza.nl en voor ZZP zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-01-2007
051 Zorgverzekeraar Specifieke Prestatiecode farmaceutische hulp (ZSPC) Betreft bilaterale afspraken tussen zorgverzekeraars en apothekers. Het zijn diensten of iets anders. Het zijn geen 'lokale nummers'. 01-07-2008
052 NZa codelijst tarieven DB(B)C's FZ (forensische zorg). Zie www.dbconderhoud.nl 01-01-2009
053 DBC-Onderhoud codelijst verblijf DB(B)C FZ (forensische zorg). Zie www.dbconderhoud.nl 01-10-2010
054 Prestatiecodelijst zorg overige sectoren Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 06-03-2009
055 Prestatiecodelijst Wlz/AWBZ Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-03-2010
056 Prestatiecodelijst Ketenzorg integrale bekostiging Door de samenvoeging van huisartsenzorg en ketenzorg in één nieuwe beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg zijn de ketenzorg prestaties per 1-1-2015 overgezet naar de prestatiecodelijst huisartsen (Aanduiding prestatiecodelijst waarde 008). Aanduiding prestatiecodelijst 056 komt hiermee per die datum te vervallen.
Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre...
01-01-2010 01-01-2015
057 Zorgzwaartepakketcode (COD163-CIZ) Codetabel met ZZP-codes vanaf AZR3.0.
Zie www.vektis.nl/streams/standaardis...
01-02-2011
058 Prestatiecodelijst farmaceutische zorg Betreft dienstverlening farmaceutische hulp, waarbij geen geneesmiddel wordt afgeleverd.
Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre...
01-01-2012
059 GTIN-code Betreft codering van GS1 (voorheen EAN), gebruikt voor geneesmiddelen.
Voorlopig gereserveerd, nog niet beschikbaar.
060 WMG-tariefcode Betreft farmaceutische zorg (dienstverlening).
Per 2015 in gebruik in gebruik voor APv8 en QFv2.
01-01-2015
061 NZa codelijst tarieven Overige producten FZ (forensische zorg) Zie www.nza.nl 01-01-2013
062 Cliq 01-01-2002
063 NZa codelijst Basis GGZ Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-01-2014
064 Prestatiecodelijst hulpmiddelenzorg Betreft alle aanvullende prestaties voor hulpmiddelenzorg. 01-07-2015
065 Prestatiecodelijst wijkverpleging Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-01-2015
066 Prestatiecodelijst zorg zintuiglijk gehandicapten Zie tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Pre... 01-01-2015
067 NZa tarieflijst ZZP's en extramurale parameters FZ Zie www.nza.nl 01-01-2016
068 Prestatiecodelijst eerstelijnsverblijf 01-01-2017
069 Prestatiecodelijst integrale geboortezorg 01-01-2017
070 Prestatiecodelijst geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (GZSP) 01-01-2020
071 Prestatiecodelijst geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg volgens ZPM Zie www.nza.nl 01-01-2022
990 Lokaal/regionaal/bilateraal geldende code Voor farmaceutische hulp betreft het een lokale code vrije reeks Z-Index (niet landelijk beheerd), ook voor onderdelen apotheekbereidingen zonder ZI-nummer.
Wanneer nieuwe TOG-procedure operationeel is voor het onderbrengen van bilaterale afspraken in één lijst per zorgverzekeraars, vervalt het gebruik van code 990.
01-01-2000
999 (Onderdeel van een) prestatie waarvoor geen code bestaat Voor farmaceutische hulp kan dit een totaalrecord apotheekbereiding (magistraal voorschrift) betreffen, waarvoor geen landelijke code bestaat. T/m versie 6 van AP304/AP305 kan het ook een bestanddeel van een apotheekbereiding zijn.

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
AP304 (versie 7.2)
Declaratie farmaceutische hulp
AP304 (versie 8.0)
Declaratie farmaceutische hulp
AP305 (versie 7.2)
Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp
AP305 (versie 8.0)
Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp
AW319 (versie 1.4)
Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
AW320 (versie 1.4)
Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
DG301 (versie 1.0)
Declaratie dure geneesmiddelen
DG302 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen
EP301 (versie 1.2)
Declaratie eerstelijnspsychologische hulp
EP302 (versie 1.2)
Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp
FZ301 (versie 1.1)
Declaratie forensische ggz
FZ301 (versie 2.0)
Declaratie forensische zorg
FZ302 (versie 1.1)
Retourinformatie declaratie forensische ggz
FZ302 (versie 2.0)
Retourinformatie declaratie forensische zorg
FZ303 (versie 1.0)
Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg
FZ304 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg
GZ311 (versie 2.0)
Declaratie ggz dbc
GZ311 (versie 2.1)
Declaratie ggz dbc
GZ312 (versie 2.0)
Retourbericht declaratie ggz dbc
GZ312 (versie 2.1)
Retourbericht declaratie ggz dbc
GZ321 (versie 1.0)
Declaratie basis en gespecialiseerde ggz
GZ322 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz
GZ340 (versie 1.0)
Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i)
HA304 (versie 4.2)
Declaratie huisartsenhulp
HA305 (versie 4.2)
Retourinformatie declaratie huisartsenhulp
JW321 (versie 2.0)
Declaratie jeugd-ggz
JW322 (versie 2.0)
Declaratie jeugd-ggz retour
KZ301 (versie 3.2)
Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg
KZ302 (versie 3.2)
Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg
LH307 (versie 5.2)
Declaratie hulpmiddelen
LH308 (versie 5.2)
Retourinformatie declaratie hulpmiddelen
MA801 (versie 4.3)
Machtigingen service
MZ301 (versie 1.3)
Declaratie mondzorg
MZ302 (versie 1.3)
Retourinformatie declaratie mondzorg
OS301 (versie 1.0)
Declaratie zorg overige sectoren
OS302 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren
PM304 (versie 3.2)
Declaratie paramedische hulp
PM305 (versie 3.2)
Retourinformatie declaratie paramedische hulp
QA301 (versie 2.0)
Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
QA302 (versie 1.1)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz
QA302 (versie 2.0)
Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
QDG301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen
QDG302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen
QD301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen
QE301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties elis eerstelijnspsychologische zorg
QF301 (versie 2.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp
QF302 (versie 2.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp
QG321 (versie 1.0)
Schadelast basis en gespecialiseerde ggz
QG322 (versie 1.0)
Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz
QH301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties elis huisartsenzorg
QK301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg
QK302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg
QM301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties elis mondzorg
QP301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties elis paramedische zorg
QV301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp
QV302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp
QX301 (versie 2.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek>
QX301 (versie 2.1)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek>
QX302 (versie 2.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>>
QX302 (versie 2.1)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>>
QZ301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ301 (versie 2.0)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ302 (versie 1.1)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ302 (versie 2.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
VE303 (versie 4.2)
Declaratie vervoer
VE304 (versie 4.2)
Retourbericht declaratie vervoer
VK301 (versie 2.2)
Declaratie verloskundige hulp
VK302 (versie 2.2)
Retourinformatie declaratie verloskundige hulp
ZH308 (versie 7.2)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH308 (versie 8.0)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH308 (versie 9.0)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 7.2)
Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 8.0)
Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 9.0)
Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH310 (versie 1.0)
Onderhanden werk+ msz
ZH311 (versie 1.0)
Retourinformatie onderhanden werk+ msz
QVE301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer
QVE302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden