Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Vind codelijst

COD954-VEKT Retourcode (01)

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Retourcode (01)

ID
COD954-VEKT

Beschrijving
Melding in een retourdeclaratiebericht.Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.

Publicatiedatum   
09-07-2024

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
0001 Bericht is afgekeurd om technische redenen. Retourcode in voorlooprecord, mits voorlooprecord leesbaar; retourbericht bevat alleen voorloop- en sluitrecord. 01-01-2006
0002 Kenmerk record ontbreekt of is onjuist. Van toepassing op alle detailrecordtypen. 01-01-2006
0003 Reserve ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
0010 Code externe-integratiebericht ontbreekt of is onjuist. Afkeuring als veld andere dan numerieke tekens of waarde '000' bevat. 01-01-2006
0011 Versienummer berichtstandaard ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0013 Code servicebureau ontbreekt, is onbekend of onjuist. 01-01-2006
0014 Zorgverlenerscode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord). 01-01-2006
0016 Praktijkcode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord). 01-01-2006
0017 Instellingscode, ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord). 01-01-2006
0018 UZOVI-nummer ontbreekt of is onjuist (voorlooprecord). 01-01-2006
0020 Begindatum declaratieperiode ontbreekt of is onjuist. Afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of niet voldoet aan het datumformat. 01-01-2006
0021 Einddatum declaratieperiode ontbreekt of is onjuist. Afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of niet voldoet aan het datumformat. Ook: einddatum declaratieperiode ligt voor begindatum declaratieperiode. 01-01-2006
0025 Dagtekening factuur ontbreekt of is niet bestaand. 01-01-2006
0030 Factuurnummer declarant ontbreekt, is onjuist of is niet uniek (nummer is reeds gebruikt in een voorgaande factuur). 01-01-2011
0031 Valutacode ontbreekt of is onjuist. Afwijzing als veld spaties of niet-bestaande code bevat . 01-01-2006
0035 Versieaanduiding informatiesysteem softwareleverancier ontbreek of is onjuist. 01-01-2011
0150 Totaal declaratiebedrag ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaalsom van de declaratiebedragen in het prestatierecord. 01-01-2006
0151 Aantal verzekerdenrecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2006
0153 Aantal commentaarrecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2006
0156 Totaal aantal detailrecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal detailrecords. 01-01-2006
0157 Aantal debiteurrecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2006
0158 Aantal prestatierecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2006
0162 Aantal opnamerecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2006
0200 Geen opmerking bij dit recordtype. Geen fouten geconstateerd in het desbetreffende record. 01-01-2006
0208 Sluitrecord ontbreekt. 01-01-2011
0300 Verzekerdennummer (inschrijvingsnummer, relatienummer) is onbekend (bij deze UZOVI-code). In geval dat verzekerde niet bij desbetreffende zorgverzekeraar verzekerd is. 01-01-2007
0302 Combinatie verzekerdennummer en achternaam verzekerde is onjuist. Ook i.g.v. ontbrekende of onjuiste naam verzekerde (01). 01-01-2006
0307 Combinatie verzekerdennummer en geboortedatum verzekerde is onjuist. Ook i.g.v. ontbrekende of onjuiste geboortedatum. 01-01-2006
0310 Voorletters ontbreken of zijn onjuist (verzekerde). Gelet op de afspraken in de invulinstructies wordt voor elke soort declaratiebericht geadviseerd deze retourcode restrictief toe te passen. 01-01-2006
0312 Naam verzekerde (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0316 Code land verzekerde ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0317 Naamcode/naamgebruik (01) ontbreekt of is onjuist. Veld bevat niet de voorgeschreven waarde '01'. 01-01-2006
0320 Cliënt is niet verzekerd. Cliënt is niet verzekerd op behandelingsdatum of gedurende gehele behandelingsperiode.
De DBC of gbGGZ-product is afgewezen, omdat de patiënt niet is verzekerd bij de zorgverzekeraar (op de UZOVI-code). Controleer voorafgaand aan het starten van de behandeling de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO met de 'Controle op Verzekeringsrecht' (COV). Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.
01-01-2006
0328 Cliënt is niet verzekerd wegens overlijden. 01-01-2006
0350 Geboortedatum ontbreekt of is onjuist (debiteur). 01-01-2006
0351 Code geslacht ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0397 Naamcode/naamgebruik (03) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0406 Huisnummer (huisadres) ontbreekt of is onjuist (verzekerde). Gelet op de afspraken in de invulinstructies wordt voor elke soort declaratiebericht geadviseerd deze retourcode restrictief toe te passen. 01-01-2006
0408 Postcode ontbreekt of onjuist. 01-01-2011
0409 Straatnaam ontbreekt. 01-01-2006
0410 Woonplaats ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0423 UZOVI-nummer ontbreekt of is onjuist (detailrecord). Het UZOVI-nummer dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2006
0431 Postcode buitenland ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
0435 Burgerservicenummer (BSN) verzekerde ontbreekt of is onjuist. Ook retourcode als er nullen staan. Voor het gebruik wordt verwezen naar de Invulinstructie bij de diverse declaratiestandaarden. Het BSN dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2006
0438 Burgerservicenummer (BSN) geïndiceerde cliënt ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
0506 Cliënt is slechts tijdens gedeelte van behandelperiode verzekerd. 01-01-2006
0523 Indicatie ongeval ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0527 Datum afgifte medisch voorschrift ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
0540 Aanduiding diagnosecodelijst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
0545 Reden einde zorg ontbreekt of onjuist. 01-01-2006
0550 Machtigingsnummer / meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0551 Er is geen machtiging afgegeven. 01-01-2007
0552 Machtiging is vervallen. 01-01-2006
0553 Gedeclareerde prestatie valt buiten de gemachtigde periode. 01-01-2007
0554 Gedeclareerde prestatie is anders dan afgegeven machtiging. Eén van de gegevens van de prestatie wijkt af ten opzichte van de verstrekte machtiging 01-01-2007
0559 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder heeft geen overeenkomst met declarerende praktijk of instelling. Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder heeft geen relatie met declarerende praktijk of instelling
De declaratie is afgewezen, omdat de declarerende zorgaanbieder een einddatum heeft voor de periode waarbinnen de zorgaanbieder mag declareren of de declarerende zorgaanbieder heeft geen contract. Voor vragen kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.
01-01-2007
0562 Zorgverlener is niet erkend of bevoegd tot uitvoering van opgegeven prestatie. De DBC of gbGGZ-product is afgewezen, omdat u volgens de wet- en regelgeving of volgens afspraak met de zorgverzekeraar, niet deze zorg mag leveren. Voor vragen kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar. 01-01-2006
0563 Afwijkende instellingscode prestatie is onjuist. 01-01-2006
0566 Zorgverlenerscode vorige zorgverlener ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0581 Aanduiding prestatiecodelijst ontbreekt of is onjuist. Een prestatie is een verrichting, behandeling, ligdag, of andere vorm van te verlenen of verleende zorg.
De aanduiding prestatiecodelijst dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn.
01-01-2009
0582 Prestatiecode (of artikel [AP] GPH-/DBC-declaratiecode) ontbreekt of is onjuist (niet bestaande code). Houdt niet de DBC-prestatiecode in. De prestatiecode dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn.
De DBC of gbGGZ-product wordt afgekeurd, omdat deze geen of een niet-bestaande prestatiecode bevat. Jaarlijks stelt de NZa de prestaties (inclusief prestatiecodes) vast die gedeclareerd kunnen worden. De door u aangeleverde prestatiecode komt in dit geval niet overeen met de prestatiecodes die door de NZa zijn vastgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat de eerste positie een spatie bevat in de rubrieken waar de prestatiecode gevuld te zijn: - Prestatierecord: rubriek 0409 en 0426 - Tariefrecord: rubriek 0607 - Zorgactiviteitenrecord: rubriek 1607 - Tijdbestedingsrecord: rubriek 1707 U kunt dit probleem oplossen door de DBC te voorzien van een geldige prestatiecode. Mocht u willen weten welke prestatiecodes geldig zijn, dan kunt u contact opnemen met de NZa.
01-01-2009
0584 Maximum aantal prestaties / maximum tijd is overschreden. Overschrijding van landelijk vastgestelde norm of gemachtigd aantal prestaties.Wordt vervangen door nieuwe retourcodes 8220 en 8221. 01-01-2010 31-12-2010
0586 Declaratie is te laat ingediend. Declaratie voor deze prestatie is niet binnen periode ingediend die contractueel is vastgesteld of beschreven binnen de polisvoorwaarden. 01-01-2007
0587 Prestatie / declaratie is reeds gedeclareerd en/of vergoed of is al eerder vergoed aan een ander. De DBC of gbGGZ-product is afgewezen, omdat deze prestatie al door u of een andere zorgaanbieder is gedeclareerd. Controleer in de eerste plaats of u de prestatie al eerder heeft gedeclareerd. Wanneer dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar om te vragen welke zorgaanbieder deze prestatie eerder gedeclareerd heeft. 01-01-2007
0589 Maximum te claimen bedrag is reeds gedeclareerd. 01-01-2006
0600 Nummer vrijwaringsbewijs eigen bijdrage ontbreekt of onjuist. 01-01-2006
0601 Bedrag ontvangen eigen bijdrage is onjuist. Geen afkeuring; correctie door verzekeraar of CHA. 01-01-2006 14-11-2007
0609 Indicatie BTW-tarief is onjuist. Geen afkeuring; correctie door verzekeraar of CHA. 01-01-2006 14-11-2007
0610 Declaratie/factuurbedrag ontbreekt of is onjuist. Geen afkeuring; correctie door verzekeraar of CHA. 01-01-2006 14-11-2007
0611 Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken. De DBC of gbGGZ-product is afgewezen, omdat er geen afgesproken tarief voor gedeclareerde prestaties aanwezig is. Controleer in de eerste plaats of u een tarief voor de prestatie heeft afgesproken met de desbetreffende zorgverzekeraar. Wanneer u wel een tarief heeft afgesproken, neem dan contact op met de zorgverzekeraar. Wanneer u geen tarief heeft afgesproken, dan is het niet mogelijk de prestatie te declareren. Voor vragen kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar. 01-01-2006
0613 Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden. De DBC of gbGGZ-product is afgewezen, omdat deze ten onrechte is voorzien van een 'privacy DBC-code' of omdat het gedeclareerde tarief hoger is dan het gecontracteerde tarief. Wanneer de door u gedeclareerde prestatie ten onrechte is voorzien van een 'privacy DBC-code' (zoals25X999, 10X999, 25B999 of 10B999), dan betekent dit dat op het moment van declaratie er geen getekende privacyverklaring aanwezig was bij de zorgverzekeraar. U kunt de declaratie opnieuw indienen met de reguliere DBC-codes. Wanneer het tarief van de door u gedeclareerde prestatie hoger is dan het contract tarief, dan kunt u de declaratie opnieuw indienen met het tarief dat volgens het contract is overeengekomen. 01-01-2007
0630 Debiteurnummer ontbreekt of is onjuist. Het debiteurnummer dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2009
0631 Indicatie debet/credit ontbreekt of is onjuist. Altijd op berichtniveau: gevolg altijd afkeuring. 01-01-2006
0633 Datum prestatie voldoet niet aan termijn eerdere prestatie. 01-01-2007
0634 Prestatie voldoet niet in combinatie met eerdere prestatie. Het gbGGZ-product is afgewezen, omdat er in de periode (of een gedeelte daarvan) al een het gbGGZ-product is gedeclareerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar. 01-01-2007
0635 Prestatie voldoet niet in combinatie met eerdere prestatie tijdens opname. 01-01-2006
0638 Aantal uitgevoerde prestaties of hoeveelheid afgeleverd ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0643 Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0651 Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatie verblijf ontbreekt of is onjuist. Er wordt bij de creditering verwezen naar een eerdere debitering. Maar deze debitering blijkt een afgewezen declaratie te betreffen, is al verwezen door een andere creditering of is in hetzelfde declaratiebestand opgenomen. Deze aanlevering is niet juist; de declarant dient ervoor te zorgen dat creditering van een debitering binnen dezelfde declaratie niet voorkomt. 01-01-2009
0653 Zorgverlenersspecificatie vorige zorgverlener ontbreekt of onjuist. 01-01-2011
0698 Prestatie mag niet gedeclareerd worden volgens wettelijke declaratiebepalingen (NZa). 01-01-2007
0704 Voorletters ontbreken of zijn onjuist (debiteur). 01-01-2006
0706 Naam debiteur (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0708 Huisnummer (huisadres) ontbreekt of is onjuist (debiteur). 01-01-2006
0711 Bankrekeningnummer debiteur ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0754 Regelnummer vrije tekst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
0755 Vrije tekst ontbreekt of is onjuist. Bijvoorbeeld: een veld dat alleen spaties bevat. 01-01-2011
0801 Identificatie detailrecord ontbreekt of is onjuist. Van toepassing op alle detailrecordtypen. 01-01-2006
0804 Lengte record is onjuist. 01-01-2006
0836 Huisnummertoevoeging (huisadres) verzekerde ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
1000 Code indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
1060 Cliëntnummer indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
1061 Indicatie-aanvraagnummer indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
1062 Indicatiebesluitnummer indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
1113 Functiecode / zorgzwaartepakketcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
1160 Straatnaam bestemming ontbreekt of onjuist. 01-01-2011
1161 Woonplaatsnaam bestemming ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
1163 Huisnummertoevoeging bestemming ontbreekt of onjuist. 01-01-2011
1500 Verzekerdenregistratie bij zorgverlener ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
1501 Receptnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
1502 Volgnummer van receptvoorschrift ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
1503 Aanduiding specificatie hulpmiddel is onjuist. 01-01-2006
1504 Specificatie hulpmiddel is onjuist. 01-01-2006
1505 Indicatie soort receptuur ontbreekt of is onjuist. 01-01-2008
1506 Indicatie WTG is onjuist. Geen afkeuring; correctie door verzekeraar of CHA. 01-01-2007 25-10-2007
1508 Voorgeschreven dosering (bekend) is onjuist. 01-01-2006
1509 Afleveringseenheid ontbreekt of is onjuist. Bij z-indexnr: niet conform taxe; bij lokaal nr: niet gedefinieerde eenheid. 01-01-2008
1510 Gemiddelde dagdosering is onjuist. 01-01-2006
1511 Hoeveelheid afgeleverd middel ontbreekt of is onjuist. Voldoet niet aan prescriptie regeling. 01-01-2008
1512 Deelafleveringscode is onjuist. 01-01-2007 25-10-2007
1514 Indicatie vrijwaringsbewijs is onjuist. 01-01-2007 25-10-2007
1530 Toedieningsvorm ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007 25-10-2007
1531 Toelichting declaratiepost middel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
1532 Lokale code valt niet binnen de afgesproken vrije reeks Z-index. 01-01-2006
2700 Geen korting hulpmiddel berekend. 01-01-2006
2701 Datum aflevering voorgaand hulpmiddel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
2705 Aanvullende generieke productcode hulpmiddelen (A-GPH) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
2708 Merknaam hulpmiddel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
2709 Type hulpmiddel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
2710 Indicatie samengesteld middel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
2711 Afleveringseenheid hulpmiddel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
2712 Indicatie positie hulpmiddel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
2713 Soort kosten hulpmiddel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
3100 Verwijsdiagnose paramedische hulp ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
3102 Aanspraakcode (voorheen csi) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
3903 Indicatie boven/onder tandheelkunde ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
3904 Gebitselementcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
3905 Vlakcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
4791 Postcode bestemming ontbreekt of onjuist. 01-01-2011
5100 Code bestemming ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5101 Indicatie begeleiding vervoer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5102 Ritnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5103 Nummer vervoersmiddel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5104 Code indicatie gecombineerde rit ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5105 Zorgverlenerscode vervoerder ontbreekt of onjuist. 01-01-2011
5107 Vertrektijd vervoer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5108 Straatnaam herkomst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5109 Huisnummer herkomst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5110 Huisnummertoevoeging herkomst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5111 Postcode herkomst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
5112 Postcode herkomst buitenland ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
5113 Woonplaatsnaam herkomst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5114 Code land herkomst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5115 Postcode bestemming ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
5116 Postcode bestemming buitenland ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
5117 Code land bestemming ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5603 Nota niet in overeenstemming met GMSB. 01-01-2006
5655 Volgnummer DBC-declaratie is niet uniek. 01-01-2006
5700 Zorgverlenerscode opnemend specialist ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5701 Zorgverlenersspecificatie opnemend specialist ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5702 Code reden ontslag (bestemming) ziekenhuis ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5703 DBC-prestatiecode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5750 Soort behandeling ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5754 Aantal prestaties paramedische hulp heeft volume overschreden. 01-01-2006
5755 DBC-poortspecialisme is onbekend of onjuist. 01-01-2006
5760 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder is onbekend of onjuist. 01-01-2006
5800 Soort prestatie/tarief ontbreekt of is onjuist. De soort prestatie/tarief dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2009
5803 Verrekenpercentage/factor ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5805 Afwijkend aantal componenten. 01-01-2006
5850 Soort toeslag ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5851 Toeslag percentage onbreekt of is onjuist. 01-01-2006
5852 Bedrag toeslag ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
6000 Datum partus (bevallingsdatum) ontbreekt of is onjuist. Voor het VK-bericht kan het ook om de vermoedelijke bevallingsdatum gaan. 01-01-2006
6001 Indicatie overname verloskundige zorg ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
6002 Indicatie 'medium risk' verloskundige zorg ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8001 Declaratie is volledig toegewezen. Retourcode in voorlooprecord; alleen voorloop- en sluitrecord retourzenden. 01-01-2006
8002 Record is niet beoordeeld (wegens afkeuring boven- of ondergeschikt[e] record[s]). Van toepassing op alle detailrecordtypen. 01-01-2006
8003 Declaratieperiode is niet aansluitend of niet volgens afspraak. 01-01-2006
8004 Combinatie BSN en geboortedatum verzekerde is onjuist. Ook i.g.v. ontbrekende of onjuiste geboortedatum. 01-01-2006
8005 Combinatie BSN en naam verzekerde is onjuist. Ook i.g.v. ontbrekende of onjuiste naam verzekerde (01). In principe dient de naam zoals die bij de zorgaanbieder bekend is exact gelijk te zijn aan de naam die bij de zorgverzekeraar geregistreerd is. Of er in geval van een afwijking een afwijzing plaatsvindt, is ter beoordeling van de zorgverzekeraar; niet in alle gevallen zal er sprake zijn van een afwijzing. 01-01-2006
8006 Er is geen toestemming verleend aan servicebureau om prestatie / declaratie door te sturen. 01-01-2006
8007 (Begin-/eind)datum prestatie ontbreekt of is onjuist. De begindatum prestatie dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2009
8008 Opgegeven prestatie mag niet uitgevoerd worden bij verzekerde. In relatie tot geslacht, leeftijd, eerder uitgevoerde verrichtingen. Zwarte boek: bijvoorbeeld m.b.t. leeftijdscriterium code 032320 of m.b.t. geslacht 050509. 01-01-2007
8009 Diagnosecode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8010 Prestatie mag volgens de contractvoorwaarden met de zorgverzekeraar niet verricht worden door behandelaar/uitvoerder. 01-01-2007
8011 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist. Eén van beide velden moet gevuld zijn; uitvoerder is bijv. ook vervoerder. Voor het ZH-bericht betreft het de retourmelding voor het veld Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder (01). 01-01-2006
8013 Opgegeven prestatie op verzoek van deze voorschrijver/verwijzer is niet declarabel. 01-01-2007
8014 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist. De DBC of gbGGZ-product wordt afgekeurd, omdat de AGB-code van de verwijzer onjuist is gevuld of het specialisme van de verwijzer is gevuld. De AGB-code moet op persoonsniveau zijn en bestaan uit 8 cijfers. Het specialisme moet bestaan uit 4 nullen. U kunt dit probleem oplossen door de juiste AGB-code in te vullen bestaande uit 8 cijfers zonder spaties en het specialisme te vullen met 0000. 01-01-2006
8016 BTW-percentage declaratiebedrag is onjuist. 01-01-2006
8017 Van deze creditering is geen debitering bekend. Aangeleverde creditregel is niet identiek aan eerdere debetregel
Declaratiebedrag creditregel moet overeenkomen met toegekend bedrag debetregel.
De gecrediteerde DBC of gbGGZ-product is afgewezen, omdat er geen exact gelijke debitering aanwezig is. Controleer hiervoor of de debet is verstuurd naar de zorgverzekeraar.
01-01-2007
8018 Zorgverzekeraar heeft tarief in dit retourbericht gecorrigeerd. Correctie uitsluitend van toepassing op AP en LH. 01-01-2006
8019 Overschrijding/overlapping DBC-periode. Is van toepassing op alle DBC's.
De DBC is afgewezen, omdat de looptijd langer is dan 365 dagen. Controleer of de openings- en/of sluitingsdatum van de DBC correct is, pas deze zo nodig aan.
01-01-2006
8020 Prestatie valt binnen de looptijd van een andere gerelateerde prestatie. Ook parallelle DBC's worden (voorlopig) afgewezen. 01-01-2007
8021 Referentienummer dit prestatie- verblijfrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd). 01-01-2009
8022 Er is geen contract met aangeduide declarant. Het betreft de individuele declarant, declarende praktijk of declarerende instelling binnen de aangegeven declaratieperiode.
Retourmelding is gekoppeld aan Identificatiecode betaling aan.
De DBC of gbGGZ-product is afgewezen, omdat u geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Voor vragen kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.
01-01-2006
8023 Er is bij zorgverzekeraar geen relatie bekend tussen servicebureau en zorgaanbieder. 01-01-2006
8024 Factuurdatum ligt te ver in het verleden (niet conform gemaakte afspraken). 01-01-2006
8026 Volgorde recordtypen is niet correct. 01-01-2006
8027 Subversienummer ontbreekt of is onjuist. 00' wordt niet afgekeurd, indien de subversie van de standaard ook daadwerkelijk '00' is. 01-01-2006
8028 Soort bericht ontbreekt of is onjuist. Afkeuring als veld spaties bevat of andere waarde dan de tabel bevat of als aanduiding (T of P) niet overeenstemt met het doel waarvoor het bestand is ingediend. 01-01-2007
8029 Identificatiecode betaling aan ontbreekt of is onjuist. Afkeuring als veld de waarde '0' bevat of andere waarde dan de tabel bevat. 01-01-2006
8030 Indicatie cliënt overleden ontbreekt of is onjuist. Deze retourcode wordt alleen door servicebureaus gebruikt. 01-01-2006
8031 Doorsturen toegestaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8032 Berekend bedrag ontbreekt of voldoet niet aan format. Betreft alleen de technische vulling van het veld; dus deze retourcode bij een veld dat leeg is of niet uitsluitend cijfers bevat. 01-01-2006
8033 Declaratiebedrag ontbreekt of voldoet niet aan format. Betreft alleen de technische vulling van het veld; dus deze retourcode bij een veld dat leeg is of niet uitsluitend cijfers bevat. 01-01-2006
8034 Instellingscode herkomst ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8035 Ontslagdatum ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8036 Volgnummer indicatie cliënt ontbreekt of onjuist. 01-01-2006
8037 Aantal omvang geïndiceerd product ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8038 Zorgverlenerscode indicatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8039 Datum afgifte indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8041 Prestatiedatum / datum aflevering is onjuist. 01-01-2007 18-09-2007
8042 Prestatiedatum / datum aflevering valt na factuurdatum of na einddatum declaratieperiode. 01-01-2006
8043 Artikelcode middel onjuist. 01-01-2007 25-10-2007
8044 WTG-bedrag is onjuist. 01-01-2007 25-10-2007
8045 Receptnummer/volgnummer is niet uniek binnen 1 maand. 01-01-2007 15-10-2007
8046 Volgorde onderdelen en totaal record magistrale bereiding zijn onjuist. 01-01-2006
8047 Geen commentaarrecord bij lokaal artikelnummer. 01-01-2006
8048 Eenheid prestatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8049 Aantal prestatie-eenheden ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8050 Indicatie soort prestatierecord ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8051 Indicatie bijzondere tandheelkunde ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8052 Soort bijzondere tandheelkunde ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8053 Bedrag vermindering bijzondere tandheelkunde ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8054 Aantal declaratie/factuur records/regels ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2006
8055 Aantal toeslagrecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2006
8056 Aantal indicatierecords ontbreekt of is onjuist. Retourcode in voorlooprecord; afkeuring als veld uitsluitend nullen bevat of een waarde die niet overeenstemt met het daadwerkelijke totaal aantal overeenkomende records. 01-01-2006
8057 Artikelcode hulpmiddel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2006
8058 Combinatie paramedische diagnosecode en aanspraakcode (voorheen csi) is onjuist. 01-01-2006
8059 Afwijkend berekend bedrag wordt toegezegd. Het betreft hier niet een afwijking op de polisvoorwaarden. 01-01-2006
8060 Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de opgegeven prestatie. Het betreft de individuele declarant, declarende praktijk of declarerende instelling binnen de aangegeven declaratieperiode
De DBC of gbGGZ-product is afgewezen, omdat er geen contract is met de aangeduide declarant voor de opgegeven prestatie. De contractant die in rubriek 0110 wordt gevuld mag geen Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ declareren. Om dit op te lossen vult u de contractant in die de zorg mag leveren bij rubriek 0110.
01-01-2007
8061 De zorgverzekeraar ondersteunt het ontvangen van het declaratiebestand via VECOZO niet. Het betreft de gebruikte standaard (soort EI-standaard of (sub)versienummer)
Het bestand is technisch correct, maar de opgegeven zorgverzekeraar kan dit nog niet ontvangen via VECOZO.
01-01-2007
8062 Debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan. 01-01-2007
8063 Berekend bedrag mag niet lager zijn dan gedeclareerd bedrag. 01-01-2007
8064 Indicaties debet/credit mogen (indien gevuld) niet verschillend zijn binnen één record inclusief onderliggende records. De DBC of gbGGZ-product wordt afgekeurd omdat deze niet eenduidig aangeeft of het een debet of een credit is. Dit kan ontstaan wanneer bijvoorbeeld de DBC gekenmerkt is als debet, maar een zorgactiviteit als credit. Hierdoor kan niet bepaald worden of de declaratie een debet of een credit is. Om dit probleem op te lossen dient u contact op te nemen met uw softwareleverancier. Of u kunt voor de DBC nagaan of de onderstaande record allemaal op debet of credit staan: - Prestatierecord: rubriek 0439 - Tariefrecord: rubriek 0621, 0623 en 0626 - Zorgactiviteitenrecord: rubriek 1618 - Tijdbestedingsrecord: rubriek 1718 01-01-2012
8065 Toeslag is gedeclareerd zonder bijbehorende prestatie. Als bijvoorbeeld een toeslagcode gedeclareerd wordt, terwijl de bijbehorende behandeling niet gedeclareerd wordt of afgewezen is. 01-01-2007
8066 Geen relatie bekend tussen zorgverlener in voorlooprecord en praktijk in voorlooprecord. Indien er geen relatie bestaat dan wordt de declaratie in totaliteit afgewezen. 01-01-2007
8067 Declaratie is reeds eerder ingediend. Als dezelfde declaratie eerder is ingediend, dan wordt de totale declaratie afgewezen. 01-01-2007
8068 De instelling beschikt niet over de vereiste WBMV-erkenning. WBMV = wet bijzondere medische verrichtingen. 01-01-2007
8069 Ontvangen eigen bijdrage is groter dan verschil Berekend bedrag en Declaratiebedrag. 01-01-2007
8070 De zorgaanbieder dient de declaratie in buiten het servicebureau om. Volgens de zorgverzekeraar is er een contract met een servicebureau die het gehele declaratieverkeer heeft overgenomen van de desbetreffende zorgaanbieder. 01-01-2007
8071 Relatie tussen DBC-prestatiecode en DBC-declaratiecode is onjuist. 01-01-2007
8072 Prestatie is afgewezen. Voor meer informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar. Deze code wordt gebruik in de situatie dat de afwijzingsreden niet nader is aan te geven en dat altijd nadere toelichting van de zorgverzekeraar noodzakelijk is.
De DBC of gbGGZ-product is afgewezen, deze afwijzing kan diverse oorzaken hebben. Neem voor meer informatie contact op met de zorgverzekeraar.
01-01-2007
8073 Declaratie is volledig afgewezen. Deze code wordt gebruikt in de situatie dat alle prestatierecords zijn afgewezen. De prestatierecords zijn wel in het retourbestand opgenomen, waarbij per prestatierecord met de specifieke retourcode is aangegeven waarom het desbetreffende prestatierecord is afgewezen. Geen specifieke actie van declarant noodzakelijk. Declarant ziet aan voorlooprecord dat alle prestatierecords zijn afgewezen en per prestatierecord de reden waarom het desbetreffende prestatierecord is afgewezen. 01-01-2007
8074 Declaratie is niet in behandeling genomen. Voor meer informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar. Deze code wordt gebruikt in de situatie dat de kwaliteit van de declaratie onvoldoende is en leidt tot teveel afwijzingen van prestatierecords. De prestatierecords zijn niet in het retourbestand opgenomen. 01-01-2007
8075 Recordtype 03 (Debiteurrecord) niet toegestaan bij bestandsuitwisseling naar zorgverzekeraar. 01-01-2007
8076 Soort inhouding ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8077 Bedrag inhouding ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8078 De combinatie van de prestatiecode (GPH), de A-GPH en soort kosten hulpmiddel is onjuist. 01-01-2007
8079 Verwijsdatum ontbreekt of is onjuist bij ingevulde verwijzerscode. 01-01-2007
8080 Soort inhouding ontbreekt of is onjuist bij ingevuld bedrag inhouding. 01-01-2007
8081 Eenheid rit/prestatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8082 Aantal (rit)eenheden ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8083 Huisnummer bestemming ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8084 Debetregel is al eerder gecrediteerd. Er is geen 'openstaande' debetregel meer. 01-01-2007
8085 Praktijkcode ontbreekt of is onjuist (prestatierecord). 01-01-2007
8086 Prestatiecode voor totaalrecord apotheekbereiding ontbreekt of is onjuist. Code "000000000009" is in dit geval van toepassing. 01-01-2007
8087 WMG-tariefcode modulaire tariefstructuur farmaceutische hulp ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8088 Receptnummer/volgnummer is niet uniek binnen kalenderjaar. 01-01-2007
8089 Indicatie WMG ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8090 WMG-tariefcodebedrag (excl. BTW) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8091 Bedrag berekende eigen bijdrage ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8092 Indicatie GVS-bijdrage opgenomen in declaratiebedrag ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8093 Vergoedingsbedrag middelen (excl. WMG, GVS en BTW, incl. aftrek clawback) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8094 BTW-bedrag op detailniveau ontbreekt of is onjuist. 01-01-2007
8095 CR/LF zonder voorafgaand record of record zonder aansluitend CR/LF is niet toegestaan. Dus ook een extra CR/LF onderaan een bestand na een laatste record met CR/LF is niet toegestaan. Retourcode is door iedereen te gebruiken; primaire technische controle door Vecozo . 01-01-2007
8096 Prestatie- en/of tariefrecord is als goed beoordeeld, maar afgewezen omdat het hele bestand is afgekeurd. Het toegekende bedrag is het bedrag dat zou zijn uitgekeerd. Deze retourcode wordt alleen gebruikt binnen het kader van bilaterale afspraken. 01-01-2008
8097 Bestand is afgekeurd, omdat volgens afspraak alleen volledig goedgekeurde bestanden toegekend worden. Deze retourcode wordt alleen gebruikt binnen het kader van bilaterale afspraken. 01-01-2008
8098 De combinatie van de prestatiecode (GPH), de A-GPH, indicatie positie hulpmiddel en soort kosten hulpmiddel is onjuist. Is uitbreiding op retourcode 8078. 01-01-2008
8099 Voorafgaand prestatierecord "Honorarium en alle overige kosten buiten materiaalkosten en techniekkosten" ontbreekt. 01-01-2008
8100 Het declaratiebedrag correspondeert niet met de andere bedragvelden in het prestatierecord. 01-01-2008
8101 Verzekerdennummer ontbreekt of is onjuist. Het verzekerdennummer dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2009
8102 Prestatievolgnummer ontbreekt of is onjuist. Het prestatievolgnummer dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2009
8103 Datum opname ontbreekt of is onjuist. De datum opname dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2009
8104 Tariefvolgnummer ontbreekt of is onjuist. Het tariefvolgnummer dient (als logische sleutel) in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn. 01-01-2009
8105 Budget voor behandeling is overschreden. 01-01-2009
8106 Indicatiebesluitnummer Ministerie van Justitie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8107 Plaatsingsbesluitnummer Ministerie van Justitie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8108 Startdatum strafrechtelijke titel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8109 Einddatum strafrechtelijke titel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8110 Behandelperiode valt niet (volledig) binnen periode strafrechtelijke titel. 01-01-2009
8111 Zorgtrajectnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8112 Berekend bedrag behandeling/overige kosten ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8113 Totaal berekend bedrag verblijf ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8114 Verblijf is niet contractueel afgesproken. 01-01-2009
8115 Budget voor verblijf is overschreden. 01-01-2009
8116 Begindatum verblijf ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8117 Begindatum verblijf valt niet binnen behandelperiode. 01-01-2009
8118 Verblijfperiode valt niet (volledig) binnen de behandelperiode. Verblijfperiode is berekend op basis van begindatum verblijf + aantal dagen verblijf - 1. 01-01-2009
8119 Declaratiecode verblijf ontbreekt of is onjuist 01-01-2009
8120 Code verblijfsoort ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8121 Aantal verblijfrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8122 Tarief DBC-verblijf ontbreekt of onjuist. 01-01-2009
8123 Zorgproductcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8124 Zorgtrajectnummer en/of Subtrajectnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8125 Afsluitreden zorgtraject/subtraject ontbreekt of is onjuist. De DBC is afgewezen, omdat de DBC niet voldoet aan de voorwaarde(n) voor het gebruik van de afsluitreden. Controleer voor het gebruik van de juiste afsluitreden de wet- en regelgeving in de beleidsregel van de NZa. De beleidsregel kunt u vinden op www.nza.nl of neemt contact op via 088 - 770 8 770. 01-01-2009
8126 Verwijzend zorgtrajectnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8127 Relatie tussen combinatie 'zorgtypecode, zorgvraagcode en diagnose' enerzijds en DBC-declaratiecode anderzijds is onjuist. De combinatie 'zorgtypecode, zorgvraagcode en diagnose' correspondeert tezamen min of meer met wat voorheen de DBC-prestatiecode heette. 01-01-2009
8128 Eén of meer zorgproduct-indicaties ontbreken of zijn onjuist. 01-01-2009
8129 Instellingscode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8130 Hashcode met 'public key' bepaald uit Hashtotaal ZV (zorgverzekeraar) is niet gelijk aan de berekende hashcode. De Grouper bepaalt eerst de hashcode, zet deze met de 'private key' om in het hashtotaal en levert het Hashtotaal daarna aan de instelling. 01-01-2009
8131 Hashversie ZV (zorgverzekeraar), certificaatversie hash, Grouperversie en/of tabelsetversie Grouper ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8132 Zorgactiviteitnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8133 Zorgpadcode epilesie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8134 Indicatie tweede operatie zelfde aandoening ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8135 Begindatum en/of einddatum zorgtraject ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8136 Grouperidentificatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2009
8137 Toeslagvolgnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
8138 Afwijkende instellingscode prestatie niet vullen. 01-01-2010
8139 ZI-artikelnummer komt niet voor in de taxe van de maand van aflevering. 01-01-2010
8140 ZI-artikelnummer is meer dan een half jaar vervallen. 01-01-2010
8141 Ten onrechte EAV-verpakking gedeclareerd. Dit zijn eenheidsafleveringverpakkingen, oftwel kliniekverpakkingen, waarbij ieder middel apart verpakt is en deze worden over het algemeen niet vergoed indien deze (veelal duurdere verpakkingen) via de openbare apotheek worden verstrekt. 01-01-2010
8142 Magistrale bereiding zonder bestanddelen gedeclareerd. 01-01-2010
8143 Middel is op last van de overheid uit de handel genomen. 01-01-2010
8144 Geen rationele farmacotherapie. Onder een rationele farmacotherapie wordt verstaan: de behandeling van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en de effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en die tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering. 01-01-2010
8145 Artikelen ten onrechte in een magistraal gedeclareerd. 01-01-2010
8146 Indicatie gvs-bijdrage opgenomen in declaratiebedrag is onjuist, GVS bijbetaling wordt niet vergoed. 01-01-2010
8147 Magistrale bereiding wordt niet vergoed vanwege 1 of meer afgekeurde onderdelen. 01-01-2010
8148 Afkeuring bij inhoudelijke controle. Hierbij wordt de declaratieregel afgewezen bij o.a. controles op gedeclareerde hoeveelheid in combinatie met ddd en de vroegere prescriptieregeling (voor hoeveel dagen mag in 1 keer geleverd worden). Tevens kan afgewezen worden indien een lokaal gedeclareerd nummer geen verstrekking blijkt te zijn. Plus bij geconstateerde onjuistheden in magistrale bereidingen. Dit zijn allemaal inhoudelijke controles die veelal niet geautomatiseerd plaatsvinden en tot afkeuring van de declaratieregel kunnen leiden. 01-01-2010
8150 Prestatierecord hoort niet bij voorliggend verzekerderecord. 01-01-2010
8151 Geboortedatum verzekerde ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
8153 Naamcode/naamgebruik (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
8165 De combinatie van bericht, versienr en subversienr is onjuist. 01-01-2010
8166 Code informatiesysteem softwareleverancier+versienummer informatiesysteem softwareleverancier moeten beide gevuld zijn of niet gevuld zijn. Het betreft de gegevens Code informatiesysteem softwareleverancier en Versienummer informatiesysteem softwareleverancier. 01-01-2010
8167 Zorgverlenerscode moet gevuld zijn indien praktijkcode gevuld is. 01-01-2011
8168 Zorgverlenerscode mag niet gevuld zijn indien instellingscode gevuld is. 01-01-2011
8169 Praktijkcode mag niet gevuld zijn indien instellingscode gevuld is. 01-01-2011
8170 Praktijkcode en zorgverlenerscode moeten gevuld zijn indien instellingscode leeg is. 01-01-2011
8171 Code servicebureau moet gevuld zijn indien identificatiecode betaling aan gelijk is aan 1. 01-01-2011
8172 Zorgverlenerscode moet gevuld zijn indien identificatiecode betaling aan gelijk is aan 2. 01-01-2011
8173 Praktijkcode moet gevuld zijn indien identificatiecode betaling aan gelijk is aan 3. 01-01-2011
8174 Instellingscode moet gevuld zijn indien identificatiebetaling aan gelijk is aan 4. 01-01-2011
8175 Einddatum declaratieperiode moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de begindatum declaratieperiode. 01-01-2011
8176 Prestatiedatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. 01-01-2011
8177 Begindatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. 01-01-2011
8178 Einddatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. 01-01-2011
8179 Doorsturen toegestaan moet 1 zijn indien UZOVI-nummer van zorgverzekeraar gevuld is. 01-01-2011
8181 Naam verzekerde (02) moet gevuld zijn indien naamcode/naamgebruik (02) gevuld is. 01-01-2011
8182 Postcode buitenland mag niet gevuld zijn indien postcode Nederland gevuld is. 01-01-2011
8183 Postcode Nederland mag niet gevuld zijn indien postcode buitenland gevuld is. 01-01-2011
8184 Code land verzekerde moet gevuld zijn indien postcode buitenland gevuld is. 01-01-2011
8185 Postcode buitenland mag niet gevuld zijn indien code land is Nederland en andersom. 01-01-2011
8186 Postcode Nederland mag niet gevuld zijn indien code land is buitenland en andersom. 01-01-2011
8187 De prestatie hoort niet bij deze verzekerde. De combinatie van de waarden van de logische sleutel rubrieken in het verzekerdenrecord moet gelijk zijn aan de waarden van de gelijke rubrieken in de onderliggende detailrecords. 01-01-2013
8188 Einddatum prestatie moet groter zijn dan of gelijk zijn aan begindatum prestatie. 01-01-2011
8192 Referentienummer van dit prestatierecord is niet uniek binnen het bericht. 01-01-2010
8193 Referentienummer voorgaande gerelateerd prestatierecord moet gevuld zijn in geval van creditregel. 01-01-2011
8194 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal declaratiebedrag met "nullen" gevuld is. 01-01-2012
8195 Waarde code indicatieorgaan verschilt in prestatiegegevens van die in verzekerdengegevens. 01-01-2010
8196 Waarde cliëntnummer indicatieorgaan verschilt in prestatiegegevens van die in verzekerdengegevens. 01-01-2010
8197 Waarde UZOVI-nummer is gelijk in verzekerdengegevens aan die in voorlooprecord. 01-01-2010
8198 Het bestand kan niet worden doorgestuurd. De zorgverzekeraar is niet aangesloten op het electronisch declaratieportaal van VECOZO. 01-01-2010
8199 Voorlooprecord komt ten onrechte meerdere keren voor. 01-01-2010
8200 Sluitrecord komt ten onrechte meerdere keren voor. 01-01-2010
8201 Code informatiesysteem ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
8202 Patiënt(identificatie)nummer is onjuist. 01-01-2010
8206 BTW-identificatienummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010
8207 Referentienummer dit prestatierecord moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2010
8208 Functiedeel activiteitcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010 08-09-2010
8209 Activiteitdeel activiteitcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2010 08-09-2010
8210 Code indicatieorgaan moet gevuld zijn als Burgerservicenummer (BSN) verzekerde niet bekend is. 01-01-2010
8211 Cliëntnummer indicatieorgaan moet gevuld zijn als Burgerservicenummer (BSN) verzekerde niet bekend is. 01-01-2010
8212 Zorgzwaartepakketcode moet gevuld zijn als functiecode leeg is. 01-01-2010
8213 Functiecode moet gevuld zijn als zorgzwaartepakketcode leeg is. 01-01-2010
8214 Begindatum declaratieperiode en einddatum declaratieperiode komen niet overeen met de afgesproken declaratieperiode. 01-01-2010
8215 Waarde Berekend bedrag is ongelijk aan waarde Aantal uitgevoerde prestaties maal Tarief prestatie (incl. BTW). 01-01-2010
8216 De gedeclareerde periode heeft een overlap met een reeds eerder gedeclareerde niet gecrediteerde debetregel. 01-01-2010
8217 Combinatie cliëntnummer indicatieorgaan en geboortedatum verzekerde is onjuist. 01-01-2010
8218 Vervolg DBC is niet toegestaan binnen een jaar na consult DBC. 01-01-2010
8219 Relatie tussen Zorgproductcode en DBC-declaratiecode bestaat niet. 01-01-2010
8220 Maximum aantal prestaties is overschreden. Ingangsdatum 01-09-2010. Vervangt retourcode 0584. 01-09-2010
8221 Maximale behandelperiode is overschreden. Ingangsdatum 01-09-2010. Vervangt retourcode 0584.
Het gbGGZ-product is afgewezen, omdat de looptijd langer is dan 365 dagen. Controleer of de openings- en/of sluitingsdatum van het gbGGZ-product correct is, pas deze zo nodig aan.
01-09-2010
8222 Begindatum prestatie ligt voor toegestane datum. Ingangsdatum 01-01-2011 01-01-2011
8223 Naam verzekerde (02) mag niet gevuld zijn indien naamcode/naamgebruik (02) gelijk is aan 0. 01-01-2011
8224 Toeslag mag niet in combinatie met andere toeslag worden gedeclareerd. 01-01-2011
8225 Het aantal gedeclareerde prestaties overschrijdt de omvang van de toegewezen zorg. 01-01-2011
8226 De gedeclareerde prestatie komt niet overeen met de afspraken met de AWBZ verzekeraar. 01-01-2011
8227 Identificatie commentaarecord heeft geen bijbehorende identificatie detailrecord in dit bestand. Identificatie detailrecord moet gelijk zijn aan identificatie detailrecord in een bovenliggend detailrecord. 01-01-2011
8228 Voorvoegsel verzekerde (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8229 De indicatie hoort niet bij deze prestatie. 01-01-2011
8230 Datum afgifte indicatiebesluit moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. 01-01-2011
8231 Datum partus (bevallingsdatum) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. 01-01-2011
8232 Soort bijzondere tandheelkunde moet gevuld zijn indien sprake is van bijzondere tandheelkunde. 01-01-2011
8233 Diagnosecode bijzondere tandheelkunde moet gevuld zijn indien aangegeven is dat sprake is van een diagnosecode bijzondere tandheelkunde. 01-01-2011
8234 Code (zelf)verwijzer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8235 Soort zorgvraag ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8236 Aanduiding prestatiecodelijst (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8237 Aanduiding prestatiecodelijst (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8238 Referentienummer dit tariefrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd). 01-01-2011
8239 Aantal tariefrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8240 Zorgtypecode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8241 Soort zorgvraag ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011 06-07-2011
8242 Zorgvraagcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8243 Soort diagnose ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8244 Indicatie aanspraak zorgverzekeringswet ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8245 Toelichting prestatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8246 Acceptatie termijnoverschrijding ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8247 Indicatie machtiging ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8248 Indicatie producttyperende oranje verrichting in het profiel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8249 Hashtotaal ZV ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8250 Hashversie ZV ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8251 Certificaatversie hash ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8252 Grouperversie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8253 Tabelsetversie grouper ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8254 Grouperwerkomgeving ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8255 Zorgactiviteitcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8256 Referentienummer voorgaande gerelateerde tariefrecord ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8257 Het tariefrecord hoort niet bij dit prestatierecord. 01-01-2011
8258 Referentienummer dit tariefrecord moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2011
8259 Referentienummer voorgaande gerelateerd tariefrecord moet gevuld zijn in geval van creditregel. 01-01-2011
8260 De vulling van afgesproken velden bij het declareren van een DBC-zorgproduct is niet correct. 01-01-2011
8261 Zorgactiviteitnummer moet gevuld zijn als zorgactiviteitcode gevuld is. 01-01-2011
8262 Niet alle velden voor poliklinische paramedische hulp zijn gevuld. 01-01-2011
8263 Als Hashtotaal gevuld is moeten ook andere relevante velden gevuld zijn. 01-01-2011
8264 De berekende Hashcode moet gelijk zijn aan de Hashcode die van het Hashtotaal afgeleid is. 01-01-2011
8265 Einddatum zorgtraject moet groter zijn dan of gelijk zijn aan begindatum zorgtraject. 01-01-2011
8266 Aanduiding prestatiecodelijst ((01)/(02)) moet leeg zijn als zorgproductcode gevuld is. 01-01-2011
8267 Zorgverlenersspecificatie behandelaar/uitvoerder moet gevuld zijn als zorgproductcode gevuld is en soort prestatie honorarium betreft. 01-01-2011
8268 Indien zorgactiviteitcode gevuld is, moeten zorgtrajectnr., begindatum zorgtraject, subtrajectnr. en zorgactiviteitnummer ook gevuld zijn. 01-01-2011
8269 Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2011
8270 Bedrag toeslag mag niet gevuld zijn, indien aanduiding prestatiecodelijst gelijk is aan 016. 01-01-2011
8271 Huisnummer herkomst moet gevuld zijn, indien huisnummer toevoeging herkomst gevuld is. 01-01-2011
8272 Postcode herkomst buitenland mag niet gevuld zijn, indien postcode herkomst gevuld is. 01-01-2011
8273 Straatnaam herkomst, woonplaatsnaam herkomst en code land herkomst moeten gevuld zijn en postcode herkomst mag niet gevuld zijn, -> indien postcode herkomst buitenland gevuld is. 01-01-2011
8274 Huisnummer bestemming moet gevuld zijn, indien huisnummer toevoeging bestemming gevuld is. 01-01-2011
8275 Postcode bestemming buitenland mag niet gevuld zijn, indien postcode bestemming gevuld is. 01-01-2011
8276 Straatnaam bestemming, woonplaatsnaam bestemming en code land bestemming moeten gevuld zijn en postcode bestemming mag niet gevuld zijn, -> indien postcode bestemming buitenland gevuld is. 01-01-2011
8277 Aantal (rit)eenheden moet gelijk zijn aan 0001, indien eenheid rit/prestatie gelijk is aan 4. 01-01-2011
8278 Aantal (rit)eenheden moet groter zijn dan 0000, indien eenheid rit/prestatie gelijk is aan 0 of 1. 01-01-2011
8279 Tarief prestatie (incl. BTW) moet gevuld zijn, indien eenheid rit/prestatie gelijk is aan 1 of 4. 01-01-2011
8280 Berekend bedrag moet gelijk zijn aan aantal (rit)eenheden x tarief prestatie, indien eenheid rit/prestatie gelijk is aan 1 of 4. 01-01-2012
8281 Combinatie BSN en verzekerdennummer is niet uniek. 01-01-2011 14-12-2011
8282 Voorvoegsel verzekerde (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8283 Naam verzekerde (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8284 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer en/of Specialisme voorschrijver/verwijzer niet juist ingevuld in relatie met Code (zelf)verwijzer De DBC of gbGGZ-product wordt afgewezen, omdat de AGB-code van de verwijzer onjuist is. Het is verplicht om de AGB-code van de verwijzende zorgverlener te vermelden. Dit moet de AGB-code op persoonsniveau zijn. Controleer in de eerste plaats of een persoonsgebonden AGB-code als verwijzer is ingevuld en dat deze AGB-code bestaat uit 8 cijfers. Indien de AGB-code uit 7 cijfers bestaat, plaats dan een -0- voor de AGB-code (Bijvoorbeeld: '01123456' in plaats van '1123456'). Vervolgens controleert u of de juiste persoonsgebonden AGB-code van de verwijzer is ingevuld (dit is dus per verwijzer verschillend!): 1. Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn: Vul de AGB-code van bijvoorbeeld de verwijzend huisarts of bedrijfsarts in. 2. Verwezen patiënt vanuit een (andere) ggz-instelling of ggz-praktijk: Vul de AGB-code van de verwijzend arts of (regie)behandelaar in. 3. Verwezen patiënt vanuit de crisiszorg of spoedeisende hulp: Vul de AGB-code van de verwijzend arts of (regie)behandelaar in. 01-01-2011
8285 Zorgverlenerscode en praktijkcode mogen niet gevuld zijn, indien instellingscode met waarde 17, 37 of 53 op eerste twee posities gevuld is. 01-01-2011
8286 Zorgverlenerscode moet gevuld zijn, indien instellingscode en praktijkcode beide niet gevuld zijn. 01-01-2011
8287 Gedeclareerde zorgperiode valt buiten de zorgleveringsperiode op basis van MAZ en MEZ. 01-01-2011
8288 Gedeclareerde zorgperiode betreft een afgesloten declaratiejaar. 01-01-2011
8289 Verzekerde heeft geen geldig indicatiebesluit voor gedeclareerde zorgperiode. 01-01-2011
8290 Er is geen (correcte) melding aanvangzorg (MAZ) aanwezig. 01-01-2011
8291 Maximum aantal prestaties per dag bereikt. 01-01-2012
8292 Maximum aantal prestaties per kalendermaand bereikt. 01-01-2012
8293 Maximum aantal prestaties per kalenderjaar bereikt. 01-01-2012
8294 Totale tijd ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8295 Indirecte tijd ontbreekt of is onjuist 01-01-2011
8296 Bedrag ontvangen eigen bijdrage ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8297 Soort prestatie/tarief ontbreekt of is onjuist in relatie met de DBC prestatiecode. 01-01-2011
8298 Aanduiding prestatiecodelijst (02) mag niet gelijk zijn aan aanduiding prestatiecodelijst (01). 01-01-2011
8299 Declaratiebedrag ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2011
8300 DBC prestatiecode ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2011
8301 Poortspecialisme ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2011
8302 Begindatum prestatie moet gelijk zijn aan begindatum deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2011
8303 Einddatum prestatie moet gelijk zijn aan einddatum deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2011
8304 Zorgverlenersspecificatie behandelaar/uitvoerder (subberoepgroep) ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2011
8305 Declaratiecode moet gelijk zijn aan declaratiecode deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2011
8306 DBC prestatiecode en/of zorgtrajectnummer ontbreekt in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2011
8307 Declaratiecode mag niet gelijk zijn aan declaratiecode deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2011
8308 Aantal uitgevoerde prestaties is niet gelijk aan aantal dagen in periode begindatum deelprestratie t/m einddatum deelprestatie. 01-01-2011
8309 Begindatum deelprestatie moet gelijk zijn aan of groter zijn dan begindatum prestatie. 01-01-2011
8310 Einddatum deelprestatie moet gelijk zijn aan of groter zijn dan begindatum deelprestatie. 01-01-2011
8311 Referentienummer voorgaande gerelateerde tariefrecord moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2011
8314 Eén of meer recordtypen zijn niet toegestaan 01-01-2011
8315 A-GPH-1 Aanvullende generieke productcode hulpmiddelen 2 ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8316 A-GPH-2 Aanvullende generieke productcode hulpmiddelen 2 ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8317 Indicatie medisch voorschrift ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8318 Hoeveelheid afgeleverd in stuks ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8319 Declaratiebedrag basisverzekering ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8320 Declaratiebedrag aanvullende verzekering ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8321 Artikelcode hulpmiddel ontbreekt in relatie tot aanduiding prestatiecodelijst. 01-01-2011
8322 Artikelcode hulpmiddel mag niet gevuld zijn in relatie tot aanduiding prestatiecodelijst. 01-01-2011
8323 Hoeveelheid afgeleverd in stuks ontbreekt in relatie tot afleveringseenheid. 01-01-2011
8324 Begindatum prestatie en einddatum prestatie moeten aan elkaar gelijk zijn bij een artikel in eigendom. 01-01-2011
8325 Prestatie is niet toegestaan zonder voorgaande prestatie. 01-01-2012
8326 Declaratiecode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8327 Declaratiecode deelprestatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2011
8328 Datum peilmoment ontbreekt of is niet bestaand. 01-09-2012
8329 Dagtekening aanmaak OHW+-bericht ontbreekt of is niet bestaand. 01-09-2012
8330 Referentienummer dit OHW+-bestand ontbreekt of is niet uniek. 01-09-2012
8331 Declaratiewaarde ontbreekt of voldoet niet aan format. 01-09-2012
8332 Totaal declaratiewaarden ontbreekt of is onjuist. 01-09-2012
8333 Datum peilmoment moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Dagtekening aanmaak OHW+-bericht. 01-09-2012
8334 Begindatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Dagtekening aanmaak OHW+-bericht. 01-09-2012
8335 Aanleverjaar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8336 Tijdseenheid aanleverperiode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8337 Volgnummer aanleverperiode ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8338 Referentienummer dit schadebestand ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8339 Referentienummer voorgaande gerelateerde schadebestand ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8340 Vergoed bedrag AWBZ onbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8341 Soort aanlevering ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8342 Referentienummer prestatierecord zorgverzekeraar ontbreekt of onjuist. 01-01-2012
8343 Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord ZV ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8344 Totaal vergoed bedrag AWBZ ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8345 Begindatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan dagtekening aanmaak. 01-01-2012
8346 Einddatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan dagtekening aanmaak. 01-01-2012
8347 Referentienummer prestatierecord zorgverzekeraar moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2012
8348 Vervangen prestatieregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan. 01-01-2012
8349 Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord ZV moet uniek zijn binnen het bestand. 01-01-2012
8350 Totaal vergoed bedrag AWBZ ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8351 Begindatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Datum peilmoment. 01-09-2012
8352 Functiecode of zorgzwaartepakketcode moet gevuld zijn als indicatiebesluitnummer indicatieorgaan is gevuld. 01-01-2012
8353 Dagtekening aanmaak ontbreekt of is niet bestaand. 01-01-2012
8354 Begindatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist 01-01-2012
8355 Einddatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist 01-01-2012
8356 Bron-id declaratieverwerkingssysteem ontbreekt of is onjuist 01-01-2012
8357 UZOVI-nummer volmacht ontbreekt of is onjuist 01-01-2012
8358 Code Declaratiewijze (Soort declaratie) ontbreekt of is onjuist 01-01-2012
8359 Verwerkingsdatum zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8360 Identificatie prestatierecord ontbreekt of is onjuist 01-01-2012
8361 Vergoed bedrag Basisverzekering ontbreekt of is onjuist 01-01-2012
8362 Vergoed bedrag aanvullendeverzekering ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8363 Totaal berekend bedrag zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8364 Totaal vergoed bedrag zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8365 Totaal vergoed bedrag aanvullende verzekeringontbreekt of is onjuist 01-01-2012
8366 Identificatie gerelateerd debet prestatierecord ontbreekt of is onjuist 01-01-2012
8367 UZOVI-nummer risicodrager ontbreekt of is onjuist (detailrecord) 01-01-2012
8368 Identificatie gerelateerd debet prestatierecord moet uniek zijn in het bestand. 01-01-2012
8369 De verwerkingsdatum zorgverzekeraar in de verschillende records komen niet overeen. 01-01-2012
8370 Verwerkingsdatum zorgverzekeraar => Begindatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar en =< Einddatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar. 01-01-2012
8371 Dagtekening aanmaak moet groter zijn dan Einddatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar. 01-01-2012
8372 Begindatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan einddatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar. 01-01-2012
8373 Begindatum prestatie moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan einddatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar 01-01-2012
8374 Jaartal Begindatum verwerkingsper. zorgverzekeraar en Einddatum verwerkingsper. zorgverzekeraar >= versiejaar standaard en <= systeemdatum 01-01-2013
8375 De bestandsnaam voldoet niet aan de afspraak. 01-01-2012
8376 Verzekerdenrecord is niet uniek in bestand. 01-01-2012
8377 Identificatie Prestatierecord moet uniek in het bestand zijn 01-01-2012
8378 Combinatie identificaties van verzekerde, zorgverzekeraar, prestatie, prestatiedatum moet uniek in bestand zijn. 01-01-2012
8379 Bron-id declaratieverwerkingssysteem moet voorkomen in landelijke codelijst. 01-01-2012
8380 UZOVI-nummer indiener ontbreekt of is onjuist 01-01-2012
8381 Deze prestatie mag niet gedeclareerd worden, doordat een andere hiermee samenhangende prestatie niet eerder gedeclareerd is. 02-05-2012
8382 Begindatum declaratieperiode ligt voor toegestane datum. 01-01-2012
8383 Functiecode mag niet gevuld zijn als indicatiebesluitnummer indicatieorgaan leeg is. 01-01-2012
8384 Zorgzwaartepakketcode mag niet gevuld zijn als indicatiebesluitnummer indicatieorgaan leeg is. 01-01-2012
8385 Als DBC met zorgtype Second Opinion dan moet de behandelgroep behoren tot Indirecte tijd of Diagnostiek. Zorgtype i.c.m. behandelgroep niet toegestaan. 01-01-2012
8386 Als DBC met zorgtype Second Opinion dan mag niet meer dan 250 minuten directe tijd gedeclareerd worden. Zorgtype i.c.m. hoeveelheid directe tijd niet toegestaan. 01-01-2012
8387 Bedrag eigen risico ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8388 Indicatie bedrag eigen risico bekend ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8389 Code land prestatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8390 Totaal vergoed bedrag basisverzekering ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8391 Totaal bedrag eigen risico ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8392 Verwerkingsdatum zorgverzekeraar moet groter zijn dan of gelijk zijn aan begindatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar. 01-01-2012
8393 Verwerkingsdatum zorgverzekeraar moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan einddatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar. 01-01-2012
8394 Einddatum prestatie moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan einddatum verwerkingsperiode zorgverzekeraar. 01-01-2012
8395 Specialisme behandelaar/uitvoerder moet gevuld zijn als Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder leeg is. 01-01-2012
8396 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder moet gevuld zijn als Specialisme behandelaar/uitvoerder leeg is. 01-01-2012
8397 Indicatie debet/credit moet de waarde C hebben indien identificatie gerelateerd debet prestatierecord gevuld is. 01-01-2012
8398 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien identificatie gerelateerd debet prestatierecord niet gevuld is. 01-01-2012
8399 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien totaal vergoed bedrag basisverzekering niet gevuld is. 01-01-2012
8400 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien totaal vergoed bedrag aanvullende verzekering niet gevuld is. 01-01-2012
8401 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien totaal bedrag eigen risico niet gevuld is. 01-01-2012
8402 Indicatie-aanvraagnummer indicatieorgaan mag niet gevuld zijn als indicatiebesluitnummer indicatieorgaan leeg is. 01-01-2012
8403 Code indicatieorgaan mag niet gevuld zijn als indicatiebesluitnummer indicatieorgaan leeg is. 01-01-2012
8404 Cliëntnummer indicatieorgaan moet gevuld zijn als indicatiebesluitnummer indicatieorgaan gevuld is. 01-01-2012
8405 Cliëntnummer indicatieorgaan mag niet gevuld zijn als indicatiebesluitnummer indicatieorgaan leeg is. 01-01-2012
8406 Cliënt heeft geen indicatie voor vervoer. 01-01-2012
8407 Gedeclareerde prestatie mag niet uitgevoerd worden bij verzekerde op basis van leeftijd. 01-01-2012
8408 Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij dezelfde behandelaar/uitvoerder. 01-01-2012
8409 Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij een andere behandelaar/uitvoerder. 01-01-2012
8410 Gedeclareerd bedrag is niet hoger dan drempelbedrag. 01-01-2012
8411 Jaartal begin- en einddatum prestatie moet gelijk zijn aan jaartal begin- en einddatum declaratieperiode. 01-01-2012
8412 UZOVI-en verzekerdennr moeten gevuld zijn, indien BSN verzekerde negens bevat en code indicatieorgaan en cliëntnr indicatieorgaan leeg zijn. 01-01-2012
8413 Combinatie BSN, cliëntnummer indicatieorgaan, code indicatieorgaan en geboortedatum verzekerde is onjuist. 01-01-2012
8414 Begindatum deelprestatie moet gelijk zijn aan einddatum deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief. 01-01-2012
8415 Dit document is niet voor ons (de zorgverzekeraar) bestemd. Bewijs: geen 01-01-2013
8416 Elementen van identificatie ontbreken of zijn onbekend (naam, voornaam, geboortedatum, PIN). Bewijs: geen 01-01-2013
8417 Het document waaraan het recht wordt ontleend ontbreekt of is onbekend. Bewijs:geen 01-01-2013
8418 Tijdvak van verstrekkingen is niet gedekt door tijdvak van recht. Bewijs: aan- en of afmeldingsformulier. 01-01-2013
8419 Document dat de rechten aantoont is niet bevestigd. Bewijs: onbevestigd aanmeldingsformulier. 01-01-2013
8420 De persoon is overleden voor het einde van de declaratieperiode. Bewijs: overlijdingsakte en of afmeldingsformulier. 01-01-2013
8421 (Start-/eind)datum forensische zorg titel ontbreekt of is onjuist. 01-01-2013
8422 Zorgcontractnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-2013
8423 Zorgverlenersspecificatie (specialisme) behandelaar/uitvoerder moet gevuld zijn als zorgproductcode gevuld is 01-01-2011
8424 Zorgverlenerscode vorige zorgverlener of specialisme vorige zorgverlener ontbreekt of is onjuist. 01-01-2012
8425 Einddatum prestatie ligt na toegestane datum. 01-01-2012
8426 Begindatum prestatie ligt na toegestane datum. 01-01-2012
8427 Declaratieperiode is ten onrechte langer dan lengte kalendermaand. 01-01-2013
8428 Voor deze creditpost is bij de voorgaande declaratie geen debetpost bekend. 01-01-2013
8429 EVBG valt niet in een verblijfsperiode. EVBG = extreem vlucht en beheers-gevaarlijk). 01-01-2013
8430 De DB(B)C-hoofdgroep sluit niet aan bij die in het plaatsingsbesluit. 01-01-2013
8431 Afkeuring op basis van status plaatsingsbesluit. 01-01-2013
8432 Beveiligingsniveau verblijf is hoger dan beveiligingsniveau verblijf op plaatsingsbesluit. 01-01-2013
8433 Het NHC bedrag komt niet overeen met het bedrag in het contract. NHC = nationale huisvestingscomponent. 01-01-2013
8434 Identificatiecode indiener ontbreekt of is onjuist 01-01-2013
8435 AGB-code indiener ontbreekt, is onbekend of onjuist