COD843-VEKT Titulatuur

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Titulatuur

ID
COD843-VEKT

Beschrijving
(Aanspreek)titel van een persoon

Publicatiedatum  
20-05-2015

Technisch beheer  
NTU

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
00 Geen titulatuur of titulatuur onbekend In geval van natuurlijke personen: de heer/mevrouw. 01-01-2006
01 Edelachtbare Burgemeester en wethouders (college van -), gemeenteraadslid, griffier (bij een rechtbank), kantonrechter, officier van justitie, rechter, rechter-commissaris, substituut-officier van justitie, wethouder. 01-01-2006
02 Edelgrootachtbare Advocaat-generaal, curator (universiteit), procureur-generaal. 01-01-2006
03 Edelgrootachtbare Griffier (bij de Hoge Raad), griffier (bij een gerechtshof), lid van Hoge Raad der Nederlanden, procureur-generaal (bij de Hoge Raad der Nederlanden), procureur-generaal (lid van het College van procureurs-generaal), lid van gerechtshof, curator (universiteit), advocaat-generaal. 01-01-2006
04 Eerwaarde broeder (frater) Broeder (frater). 01-01-2006
05 Eerwaarde zuster Abdis, religieuze, zuster. 01-01-2006
06 Hoogedelgestrenge (ambtelijk) Ambtenaar in schaal 14 en hoger (hoofdambtenaar van referendaris t/m secretaris-generaal), burgemeester (grote stad), commandeur, commissaris van politie (grote stad), consul-generaal, directeur (ministerie en belastingen), directeur-generaal (ministerie en belastingen), gezant, hoofdinspecteur der directe belastingen, inspecteur van het hoger onderwijs, inspecteur-generaal van politie, kamerlid (lid van Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal), oud-minister, referendaris, secretaris-generaal, commissaris der (of van de) Koningin/gouverneur, lid van Raad van State, lid van Algemene Rekenkamer, lid van Gedeputeerde Staten. 01-01-2006
07 Hoogedelgestrenge (militair) Schout-bij-nacht (SBN), generaal-majoor (genm), commandeur, brigadegeneraal (bgen), commodore, kapitein ter zee (KTZ), kolonel (kol), kapitein-luitenant ter zee (KLTZ), luitenant-kolonel (overste) (lkol), luitenant ter zee der eerste klasse (LTZ1), majoor (maj), hoofdofficier (KM, KL, KLu en KMar). 01-01-2006
08 Hoogeerwaarde Abt, deken, kanunnik, bisschoppelijk vicaris, prior, provinciaal, plebaan, officiaal, president (groot-seminarie), lid van synode. 01-01-2006
09 Hooggeboren Graaf/gravin. 01-01-2006
10 Hooggeleerde Hoogleraar, professor. 01-01-2006
11 Hoogwaardige heer monseigneur Monseigneur, protonotarius, ereprelaat, kapelaan van zijne heiligheid, vicaris-generaal. 01-01-2006
12 Hoogwaardige pater Vicaris-generaal (regulier) 01-01-2006
13 Hoogwelgeboren Baron(es), jonkheer/jonkvrouw, ridder. 01-01-2006
14 RA (achter de naam) Registeraccountant. 01-01-2006
15 Weledelgeleerde Apotheker, arts (doctorandus), doctorandus, tandarts. 01-01-2006
16 Weledelgeleerde + MBA (achter de naam) Master of business administration. 01-01-2006
17 Weledelgestrenge (academisch) Meester (in de rechten) (mr.), ingenieur (ir. en ing.), doctorandus (drs.). 01-01-2006
18 Weledelgestrenge (ambtelijk) Advocaat, ambtenaar in schaal 10 t/m 13, attaché, burgemeester (kleine gemeente), commissaris van politie (kleine gemeente), consul, curator (gymnasium), griffier van de Centrale Raad van Beroep en ambtenarengerecht, inspecteur (politie, belastingen, middelbaar onderwijs), kandidaat-notaris, notaris, officier van politie, rector (middelbare school), schoolopziener, vice-consul, lid van Provinciale Staten. 01-01-2006
19 Weledelgestrenge (militair) Luitenant ter zee der tweede klasse (oudste categorie) (LTZ2OC), kapitein (kap; KL, KLu en KMar), ritmeester (ritm; cavalerie; gelijk aan kapitein), luitenant ter zee der tweede klasse (LTZ2), luitenant ter zee der derde klasse (LTZ3), eerste luitenant (elnt), tweede luitenant (tlnt), militair beneden de rang van officier, ridder MWO. 01-01-2006
20 Weledelzeergeleerde Arts (doctor), doctor (dr.). 01-01-2006
21 Weleerwaarde Kapelaan, predikant (doctorandus), rabbijn, rabbinale assessor, diaken. 01-01-2006
22 Weleerwaarde pater Pater. 01-01-2006
23 Weleerwaarde zeergeleerde Opperrabbijn, predikant (doctor). 01-01-2006
24 Zeereerwaarde Pastoor, rector (seminarie), overste van een klooster. 01-01-2006
25 Zeereerwaarde hooggeleerde Professor (groot-seminarie). 01-01-2006
26 Zeereerwaarde moeder Moeder-overste. 01-01-2006
27 Zeereerwaarde zeergeleerde Professor (klein-seminarie). 01-01-2006
28 Zijne eminentie Kardinaal. 01-01-2006
29 Zijne excellentie (ambtelijk) Ambassadeur. 01-01-2006
30 Zijne excellentie (militair) Admiraal, luitenant-admiraal (LADM), generaal (gen), vice-admiraal (VADM), luitenant-generaal (lgen). 01-01-2006
31 Zijne heiligheid Paus. 01-01-2006
32 Zijne Hoogwaardige excellentie Bisschop, aartsbisschop. 01-01-2006
33 Zijne hoogwaardige excellentie monseigneur Bisschop, nuntius, pronuntius. 01-01-2006
34 Zijne/hare excellentie (ambtelijk) Minister, staatssecretaris, commissaris van de Koningin, gouverneur van overzeese rijksdelen, ambassadeur, grootofficier van het Koninklijk Huis. 01-01-2006
35 Zijne/hare excellentie (militair) Generaal ('vier sterren'), luitenant-admiraal, luitenant-generaal, vice-admiraal. 01-01-2006
36 Zijne/hare hoogheid Prins(es) van Oranje-Nassau. 01-01-2006
37 Zijne/hare koninklijke hoogheid Kroonprins(es), Prins(es) der Nederlanden, Prins(es) de Borbon de Parma, Prins van Oranje. 01-01-2006
38 Zijne/hare majesteit Koning(in). 01-01-2006

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support